Home

Belgische nationaliteit aanvragen met C kaart

Elektronische C kaart Agentschap Integratie en Inburgerin

 1. Een C kaart met de bijzondere opmerking 'Duplicaat' kan een andere geldigheidstermijn bevatten. In dat geval gaat het om een vervanging na bijvoorbeeld verlies of diefstal. Zwitsers die onder de oude regeling een C kaart hebben bekomen als werkzoekende, en hun familieleden hebben een C kaart die 2 jaar geldig is
 2. De federale nationaliteitswetgeving bepaalt de toekenning van de Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit niet automatisch heeft, maar wel Belg wil worden, kan een aanvraag tot naturalisatie indienen. Bezit u één of meer nationaliteiten naast de Belgische, dan wordt u door d
 3. Voor de A-kaart, B-kaart, C-kaart en D-kaart zal een loketmedewerker tijdens uw bezoek uw vingerafdrukken nemen. Voor de E-kaart, F-kaart, E+-kaart en F+-kaart worden geen vingerafdrukken genomen. Tarief . Bekijk de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten. U betaalt bij de aanvraag en kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard
 4. Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justiti

Heel wat politieke en sociale rechten hangen samen met de Belgische nationaliteit. Wilt u als buitenlandse burger die in België woont, de Belgische nationaliteit aanvragen? Dan dient u een nationaliteitsaanvraag in 5 jaar gezinscel met Belgische echtgenoot of partner. Tijdens de 5 jaar ononderbroken verblijf in België moet je een gezinscel vormen met je Belgische echtgenoot of partner. Je moet de kaart aanvragen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van je elektronische F kaart De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. Verwar ze vooral niet met het identiteitsbewijs of de verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land waarin u verblijft. Zo'n kaart is enkel geldig op het grondgebied van dat land Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfskaart van uw land van verblijf. Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier 'Aanvraag om toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)'. In dit geval moet de persoon bij wie u verblijf aanvraagt (de persoon met de nationaliteit van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland) zich inschrijven bij de IND. Dit kan met he

Nationaliteit en naturalisatie Vlaanderen

In plaats van haar verblijfsrecht op basis van studies te verlengen, deed ze een aanvraag gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot. Daardoor was ze na haar A kaart als student eerst in het bezit van een AI, tijdens de procedure gezinshereniging, vooraleer ze de bijlage 15 en daarna de F kaart kreeg. Ze vroeg de Belgische nationaliteit aan Niet-begeleide minderjarige vreemdeling met een elektronische A kaart die, eens ze 18 zijn, nog geen 3 jaar een A kaart hebben. Arbeidsmigrant na minimum 5 jaar tewerkstelling die niet (volledig) onder een gecombineerde vergunning viel (bv. 3 jaar met arbeidskaart B en 2 jaar met gecombineerde vergunning Verblijfsvergunning Heb ik een verblijfsvergunning nodig? Heeft u de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.Een geldig paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft Documenten aanvragen bij het CGVS 13 6. De vluchtelingenstatus verkrijgen voor uw kinderen 14 7. wenden tot uw gemeente voor vragen in verband met het verwerven van de Belgische nationaliteit en identiteitsdocumenten, tot het Openbaar een elektronische A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelin-genregister - tijdelijk verblijf

Verblijfstitels voor niet-Belgen Antwerpen

 1. H-kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers Europese blauwe kaart, elektronische H kaart of bijlage 6bis Verblijfsbesluit Is er iets mis met deze pagina
 2. Voor ouders met de Belgische nationaliteit of deze met de nationaliteit die behoort tot een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa geratificeerd heeft, die recht hebben op een jaarlijkse kaart, wordt er aangenomen dat zij er aanspraak blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is
 3. De vreemdeling is getrouwd met een Belg(ische) en woont al 3 jaar met deze Belg(ische) in België en bewijst: zijn kennis van een van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie De cursief afgedrukte termen worden nader toegelicht op de volgende pagina's. Verkrijging van de Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar
 4. Home Diensten Diensten in het buitenland Belgisch paspoort Een paspoort aanvragen Belg in Belgi Belgische ambassades en consulaten in het buitenland; Intergouvernementele organisaties met zetel of vertegenwoordiging in Belgi.
 5. Vreemdelingen die in Nederland willen werken, moeten aan verschillende eisen voldoen. Iemand van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland heeft vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten vergunningen. De tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
 6. U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Op deze pagina's vindt u alle informatie over Nederlander worden door naturalisatie. Er is ook een snellere manier om Nederlander te worden. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Bekijk of u Nederlander kunt worden door optie

Vragen en antwoorden over paspoort en identiteitskaart. Kijk op Rijksoverheid.nl Afhankelijk van de duur van uw verblijf in België, moet u voldoen aan specifieke integratievoorwaarden. De wet onderscheidt 5 categorieën: Een vreemdeling die 18 jaar is, kan Belg worden door verklaring als: 1. hij in België is geboren en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft; 2. hij wettelijk in België verblijft sedert 5 jaa De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. Verlies geen tijd met onvolledige of niet ontvankelijke aanvragen. Als u niet behoort tot een van de in de vragenlijst vermelde categorieën, kan u geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. 3 Folge Deiner Leidenschaft bei eBay als je als gezinshereniger met een niet-EU- burger (die in het bezit is van een C-kaart) in het bezit bent van een B-kaart, kan je vanaf de 7de maand dat je de B-kaart bezit, een C-kaart aanvragen als je de Zwitserse nationaliteit bezit en als student in België verblijft, of hier bent in het kader van gezinshereniging, tewerkstelling of zelfstandige arbei

De Belgische nationaliteit Belgium

Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging van de Belgische nationaliteit tot gevolg. Bovendien kunnen, vanaf 1 januari 2013, enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen Met uw identiteitskaart kunt u een aantal online diensten van de overheid gebruiken. Elektronische identiteitskaart (eID) Elektronische vreemdelingenkaart. Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Attest van Belgische nationaliteit Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de 'naturalisatieprocedure'.. Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als u in België woont, moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of tot de Griffier van de Kamer van.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort registreert de dienst Paspoorten uw foto, handtekening en vingerafdrukken. Het Belgisch paspoort is voor iedereen hetzelfde maar er zijn lichte verschillen in de aanvraagprocedure afhankelijk of u in België of in het buitenland verblijft Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. In de eID zit een microchip waarmee u: uw identiteit online kunt bevestigen documenten elektronisch kun 7. Het bewijs van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) 8. Huwelijksakte (als het huwelijk in het buitenland werd voltrokken, moet dit document eerst vertaald en gewettigd worden, voor het geldig is in België) 9. Bewijs van woonst met chronologisch overzicht van beide echtgenoten waaruit blijkt dat ze minstens 3 jaar samenwone

Nationaliteitsaanvraag Antwerpen

Duurzaam verblijfsrecht na 5 jaar voor gezinshereniging

 1. Met deze vergunning heeft u in principe recht op bijstand. U moet wel aan alle voorwaarden voor bijstand voldoen. De gemeente hoeft uw aanvraag niet te melden bij de IND. Uw bijstandsaanvraag heeft geen gevolgen voor uw verblijf in Nederland
 2. Deze codes zijn nodig voor de activatie van de kaart. Mogelijkheid tot aanvraag van zeer dringende procedure (2 dagen) 22€ (zeer dringend : 195€) Biometrische elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen: C kaart De te volgen richtlijnen zijn vergelijkbaar met de Belgische identiteitskaarten
 3. Officiële website van de stad Antwerpen met online dienstverlening (e-loket en afspraken maken), praktische informatie (contactgegevens en openingsuren), nieuws op maat, stadsplan, vrijetijdskalender en vacatures
 4. Huwelijksakte met een Belgische partner + zijn nationaliteitsattest; Geboorteakte van het Belgisch kind + zijn nationaliteitsattest; Tarief. 50 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact) Wachttijd. Ongeveer 6 maanden voor een aanvraag tot verwerving van de Belgische nationaliteit (voor meerderjarigen
 5. Dringende aanvraag in het AC Zuid, af te halen in Brussel. Wachttijd : bij aanvraag in het AC vóór 15 uur kunt u uw eID afhalen in Brussel bij de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, (tel. 025182116) op de werkdag na de aanvraag (aanvraag na 15 uur: de tweede werkdag na de aanvraag) van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.45 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Belgium

 1. Belgen die een vreemde nationaliteit van rechtswege bezitten, bijvoorbeeld kinderen uit gemengde huwelijken van een Belgische ouder en iemand met een andere nationaliteit. Belgen die vrijwillig een andere nationaliteit verkiezen maar daardoor niet langer hun Belgisch paspoort verliezen - dit kan sinds de invoering van de mogelijkheid tot dubbele nationaliteit vanaf 9 juni 2007
 2. Uw Belgische identiteitskaart of een kopie ervan (indien vermist: proces-verbaal van verlies of diefstal). Bij de aanvraag mag u een kopie voegen, maar de originele kaart zal moeten worden geretourneerd voordat wij de nieuwe kunnen afgeven/toezenden. 4. Gestolen of verloren documen
 3. c) Zij zijn niet geboren in België en waren nooit ingeschreven in een Belgische gemeente Reispas voor niet-Belgen Enkel bepaalde vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen met woonplaats in Antwerpen, die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen een reispas aanvragen in Antwerpen
 4. gsnummer : 0663.578.48
 5. Als u in het buitenland woont kunt u uw Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of verlengen bij een ambassade of consulaat-generaal bij u in de regio. Of bij een Nederlandse grensgemeente of bij de gemeentebalie op Schiphol
 6. Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers (met geldig verblijf) ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Hoe? Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken. Mogelijkheden voor aanvraag: enkel op afspraak online: leg zelf je afspraak vast via mail: dienst burgerzaken. Kosten B en C-kaart kost €23,00

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Federale

referent. Alleen als u de Turkse nationaliteit hebt, is een erkende referent niet verplicht. Wel verloopt de procedure sneller met een erkende referent. Europese blauwe kaart De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU De Ambassade van België in Den Haag is een bilaterale missie in Nederland en houdt zich onder andere bezig met het promoten van de Belgische belangen in Nederland.. De ambassade speelt ook een belangrijke rol op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, culturele zaken en contacten met de lokale pers Wat? Je kan op drie manieren de Belgische nationaliteit verwerven : door een nationaliteitsverklaring door een nationaliteitskeuze via de rechtbank door de naturalisatieprocedur Online via e-loket Dit getuigschrift bewijst dat je de Belgische nationaliteit bezit. Een vreemdeling kan dit getuigschrift aanvragen bij de ambassade van zijn/haar land. Iedereen kan ee

Elke inwoner met de Belgische nationaliteit moet een elektronische identiteitskaart (eID) bezitten. Let erop dat de kaart nog geldig is op de datum van terugkeer. Reis je binnen Europa dan volstaat een eID, De aanvraag duurt gemiddeld 2 weken In ieder geval zullen de Britten in principe 'derdelanders' worden tegenover de EU, met alle gevolgen van dien voor hun recht om in België te blijven wonen en werken. De veiligste (maar ook de meest radicale) optie voor een Brit om deze rechten veilig te stellen, is ongetwijfeld het aanvragen van de Belgische nationaliteit De elektronische vreemdelingenkaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land uitgereikt. De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de.

Met een Belgische elektronische identiteitskaart (e-ID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen. In alle lidstaten van de als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal Er zijn twee vormen gangbaar: Nederlands en Nederlandse; in paspoorten (en voorheen ook op rijbewijzen) wordt Nederlandse gebruikt. Hoewel Nederlander op zich ook duidelijk is, is het niet gebruikelijk om te zeggen 'Mijn nationaliteit is Nederlander'; daarom past deze vorm hier niet zo goed.. Wie de vorm met e gebruikt, vat de combinatie nationaliteit: Nederlandse op als verkorting. Nationaliteit volgens uw paspoort of ID-kaart. Heeft u een Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitsbewijs? Dan kunt u uw visum via deze website aanvragen. Als u alleen een paspoort met een andere nationaliteit heeft, dan kunt u hier controleren of u ook in aanmerking komt voor de onlin U dient rekening te houden met een behandelingstermijn van enkele dagen voor de verwerking van uw aanvraag. Specifieke categorie: de feitelijke partners. Sinds 01.09.2020 wordt een kort bezoek (< 90 dagen) aan de persoon met wie men een stabiele en duurzame relatie onderhoudt als een essentiële reis beschouwd

Lees meer over de mogelijkheid om naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit te hebben. En wanneer u moet kiezen tussen de 2 nationaliteiten De ID kaart hoeft namelijk niet zoals een paspoort minimaal 150 dagen geldig te zijn, na aankomst in Turkije. De ID kaart hoeft enkel geldig te zijn gedurende het gehele verblijf in Turkije. Visum Turkije aanvragen met uw ID kaart. Naar Turkije reizen met uw verblijfsvergunning of verblijfsdocumen Niet alle buitenlanders moeten een beroeaart aanvragen. De volgende personen ontsnappen aan de verplichting, ook al bezitten ze niet de Belgische nationaliteit: burgers van de EU, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze mensen mogen immers wel onbeperkt in België verblijven Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal. In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op:. Aanvraag Belgische nationaliteit. Lees voor. Maak een afspraak. huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie; de aankoop van kaarten voor culturele activiteiten, de aankoop van wandel- en fietsroutes en voor het verkrijgen van algemene informatie

Antwoord. In Nederland is zowel Nederlands als Nederlandse mogelijk; in officiële documenten (rijbewijs, paspoort) wordt Nederlandse gebruikt. In België is Belg, Belgisch en Belgische mogelijk.Op Belgische identiteitskaarten staat Belg - ook bij vrouwen.. Toelichting. De vermelding Nationaliteit: Nederlandse kan worden gezien als verkorting van Wat is uw nationaliteit Ik ben in bezit van een B kaart in België als subsidiair beschermde. Mijn nationaliteit is Afghaans. Mijn B kaart is 5 jaar geldig. Ik ben getrouwd met een Belgisch nationaliteit bezittende mijn zoon heeft ook een Belgisch nationaliteit. Kan ik zonder visum met mijn vrouw en kind naar Engeland Niet-EU/EER burgers met een verblijfsstatuut als student die willen verder studeren in België, moeten op tijd een verlenging van verblijf aanvragen. Studenten: inschrijving niet-EU/EER Niet-EU/EER studenten die tijdens hun studie in Leuven wonen, moeten zich inschrijven in het stadskantoor

Aanvraag identiteitskaart België in Nederlan

Deze nationaliteit moet u ook kunnen bewijzen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u na de ondertekening van de verklaring van afstand meteen een bevestiging waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt verloren. Uw Nederlandse paspoort en/of ID-kaart wordt ingenomen. Gevolgen voor uw kinderen als u afstand doe C-kaart: Derdelander met onbeperkt verblijf (B-kaart) van wie de aanvraag tot vestiging is goedgekeurd D-kaart: Derdelander met EU-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene in België E+kaart: EU-burger met duurzaam verblijf F+kaart: Derdelander met een duurzaam verblijfsrecht als familielid van een Belg of EU-burge De Belgische nationaliteit aanvragen Een woning zoeken Aanvragen van kaarten voor vreemdelingen (E+, F+, C, voor de aanvraag van een kids-ID of een identiteitsbewijs voor een kind met de buitenlandse nationaliteit moet het kind aanwezig zijn en begeleid worden door de ouder die het ouderlijk gezag heeft Het attest van Belgische nationaliteit is een attest waarmee de burger zijn nationaliteit kan bewijzen. Het wordt door de gemeente uitgereikt en bevestigt of iemand Belg is. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een.. Algemeen. De wet op de Belgische nationaliteit omvat een waaier van bepalingen over de toekenning van de nationaliteit (bv. door geboorte), de verkrijging (bv. door naturalisatie), het verlies (bv door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit voor 10 juni 2007) en de herkrijging

Elektronische vreemdelingenkaart Vlaanderen

1 Reiswijzer Zanzibar en Tanzania Reisdocumenten: voor reizigers met de Belgische nationaliteit volstaat een internationaal paspoort (nog minstens 6 maanden geldig na terugkeer) en verplicht visum Opgelet: ook kinderen en baby s moeten een internationaal paspoort hebben. Een wit kaartje volstaat dus niet. Voor elke minderjarige die niet begeleid is door de ouders moet je een gewettigde. Jij met je Nederlands Paspoort en je vrouw met een Belgische paspoort betekent dat omdat ik (om de naam van mijn man te kunnen dragen) een paspoort of ID kaart nodig heb, met zijn achternaam erin. Aangezien ik die Als ik kijk naar de wet op het Nederlanderschap kunnen zij ook de Nederlandse nationaliteit aanvragen of moet zij dan. Met deze toepassing kan gezocht worden op adres, gemeente, interessante plaatsen, perceel of thema. Bovenop de achtergrond-laag kan de gebruiker geografische lagen of interessante plaatsen toevoegen. Men kan ook een route plannen De afdeling van de nationale identiteitskaart binnen dit Consulaat Generaal is belast met het vervullen van alle nodige formaliteiten voor de identificatie van onze onderdanen, de afgifte, verlenging en wijziging van de Nationale Identiteitskaart (C.I.N). Download hier het formulier om je Marokkaanse ID-Kaart aan te vragen

Nationaliteit Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zake

Ook leest u hier in welke gevallen u geen afstand hoeft te doen van een andere nationaliteit. Dit hangt bijvoorbeeld af van welke nationaliteit u nu heeft. (Opnieuw) Nederlander worden in het buitenland. Oud-Nederlanders en sommige niet-Nederlanders in het buitenland kunnen de Nederlandse nationaliteit (opnieuw) aanvragen Dubbele nationaliteit bij je geboorte en via de optieprocedure Je kunt geboren worden met twee nationaliteiten. Het staat namelijk in sommige landen in de wet vastgelegd dat wanneer je ouders hebt met beide een ander paspoort, dat je dan van allebei de nationaliteit krijgt. Ook kun je via de optieprocedure het Nederlanderschap verkrijgen Kids-ID (voor kinderen met Belgische nationaliteit) Kids-ID (voor kinderen met Belgische nationaliteit) Maak een afspraak bij de dienst Bevolking om de procedure voor een nieuwe kaart op te starten ('Aanvraag kids-ID'). Breng 1 recente pasfoto mee (max. 6 maanden oud, niet dezelfde als die op de huidige kids-ID, ogen goed zichtbaar,. Belgische nationaliteit aanvragen. Maak een afspraak. Er zijn meerdere manieren waarop je de Belgische nationaliteit kan krijgen. Onze medewerkers bekijken samen met jou of je aan de gestelde voorwaarden kan voldoen en informeren je tot in detail welke documenten nodig zijn voor jouw persoonlijke situatie

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. In de eID zit een microchip waarmee u Belgische bar, restaurant en van de ouders onbekend is Door adoptie Elk kind dat jonger is dan 18 jaar en dat geadopteerd is door ouders met de Spaanse nationaliteit krijgen ook de Spaanse nationaliteit vanaf de adoptie. Elk van de volgende personen mag deze aanvraag indienen De Belgische Ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:. e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - de aanvraag kan ingediend worden vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden (voor uitleg, zie punt 1 hieronder) Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor. Je hebt de Belgische nationaliteit. Procedure. Je ontvangt een oproepingskaart met de voorwaarden voor je pasfoto en de uiterste datum waarop je je kaart moet aanvragen. Kom met je deze kaart en je pasfoto's (zie verder) naar de Dienst Burgerzaken om je identiteitskaart aan te vragen

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf. Als je recht op verblijf is goedgekeurd, kan je een afspraak maken voor het aanvragen van een identiteitskaart voor niet-Belgen (A, B, E, F, H-kaart Belgisch nationaliteit aanvraag - die wetgeving in 2013 veranderd? Omdat ik had 2012 october een papier van oude wet, nu niet meer geldig. - wat is the 2013 nationaliteit aanvraag wet voor vreemdelingen - ik ben naar stadhuis gewest altijd nationaliteit aanvraagen doen is nit welkom, die mensen van kaantoor geef ook geen fische Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa. Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto bevat het ook je vingerafdrukken Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons. Stad Leuven. Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Tel. 016 27 20 00 secretariaat@leuven.b

Hoe word je Belg? Objectief - Objectif ASBL Objecti

Met deze code activeert u uw DigiD. DigiD aanvragen via Digid.nl. Voorwaarden voor de aanvraag. U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER) U heeft een geldig paspoort of identiteitskaart. Heb je een attest, een uittreksel uit het strafregister of een akte nodig? Dan hoef je niet naar het gemeentehuis. Via het e-loket kan iedere Wielsbekenaar in een paar muisklikken de nodige documente Het attest kan alleen afgeleverd worden van personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Roeselare en de Belgische nationaliteit bezitten. Hoe? Je kan het attest hier online aanvragen met gebruik van je elektronische identiteitskaart U kunt op het consulaat een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen op voorwaarde dat u uit uw Belgische gemeente afgeschreven bent en in het consulaire register ingeschreven. De e-ID is geldig voor 6 jaar (voor aanvragers van 12 tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 tot 75 jaar), of 30 jaar (voor +75 jarigen) Nationaliteiten. U mag uw visum alleen online aanvragen als u de nationaliteit heeft van een land dat valt binnen het e-visum programma. Nederland en België vallen hieronder, net als Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en nog enkele landen

Je kan het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf, van maandag tot vrijdag (8.30 tot 19.45 uur) en zaterdagvoormiddag (8.30 tot 12.15 uur). Betalingen kunnen enkel met de kaart Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.. In de eID zit een microchip waarmee u: uw identiteit online kunt bevestigen; documenten elektronisch kunt ondertekenen

Deze personen verliezen de Spaanse nationaliteit niet, zelfs indien de inschrijving bij de Burgerlijke Stand geschrapt wordt. De belanghebbende moet de Spaanse nationaliteit actief gebruikt hebben, m.a.w. zich gedragen hebben als zich Spaans beschouwend, zowel m.b.t. de uitoefening van de rechten als de plichten tegenover Spaanse instellingen Heb je NIET de Belgische Nationaliteit: maak hier een afspraak Maak een afspraak Stap 1: de aanvraag (na ontvangst van een oproepingskaart of op eigen initiatief) Aanvraag elektronische eID Op 22 september 2020 is Oostende gestart met het uitreiken van de nieuwe eID met vingerafdrukken. Dit houdt in dat de vingerafdrukken worden opgeslagen op de co.. Reizigers met de Nederlandse- en Belgische nationaliteit kunnen voor een elektronisch visum snel en eenvoudig een aanvraag via onze website indienen. Wij kunnen een e-toeristenkaart voor toeristische- en zakelijke doeleinden voor Suriname voor u aanvragen. Wanneer u voor maximaal 90 dagen in het land verblijft, kunt u een e-toeristenkaart.

De vader bekomt een E-kaart geldig vanaf 15/04/2019. → De verblijfsvoorwaarde is vervuld vanaf 15/01/2019. Een Griek wordt, samen met zijn echtgenote en kind (5 jaar, Griekse nationaliteit) ingeschreven in het Rijksregister op 01/03/2019 en krijgt een model 19 (aanvraag om inschrijving) Het aanvraagformulier voor een Belgische eID-kaart, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters. Twee recente pasfoto's (formaat 3.5*4.5cm), conform de vereisten van de FOD Binnenlandse Zaken . Kosten: v oor tarieven en betalingsmodaliteiten kan u contact opnemen met het consulaat van uw jurisdictie Hoe aanvragen. Afhankelijk van de basis van uw nationaliteitsverklaring zullen een aantal documenten moeten worden voorgelegd. Zie hiervoor: Belg worden_documenten.pdf. De procedure voor een nationaliteitsverklaring kan u opstarten via onze dienst Burgerlijke Stand in het Administratief Centrum Gelieve de informatie betreffende de aanvraag van een Kids-ID goed door te nemen en de instructies strikt op te volgen om vertraging of afwijzing van de aanvraag te voorkomen. Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven

Reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit die naar Amerika reizen voor zaken of toerisme hebben meestal geen visum nodig. ESTA in plaats van visum Een visum Amerika aanvragen is meestal niet noodzakelijk voor reizigers die korter dan 90 aaneengesloten dagen in Amerika verblijven, aankomen per boot of vliegtuig en een zakelijk of toeristisch reisdoel hebben Vaarwel SIS-kaart . Vanaf 1 januari 2014 werden er geen nieuwe SIS-kaarten meer aangemaakt of uitgereikt. Vanaf 1 januari 2017 zijn de SIS-kaarten niet meer geldig. U kan ze best bij uw ziekenfonds afgeven. Overname van de functionaliteiten van de SIS-kaart door een nieuw systeem . Een nieuw systeem vevult, afzonderlijk, de 2 functionaliteiten . 1 2. Aanvraag ondertekenen. Bij de dienst bevolking in het gemeentehuis onderteken je de aanvraag voor je nieuwe identiteitskaart. 3. Brief met codes. 2 tot 3 weken later krijg je een brief met de PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart. 4. Kaart afhalen en activeren. Ga naar de dienst bevolking om je kaart te activeren en mee te nemen

Video: Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in België woont

Aanvraag document 'nationaliteitsbewijs' Antwerpen

eID. U dient uw aanvraag e-ID op te sturen naar: Ambassade van België in Bern Weltpoststrasse, 4 Postfach 3000 Bern 16. OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen!Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie Inschrijving.U stuurt een volledig dossier op, bestaande uit Pasfoto voor paspoort, ID-kaart of visum in de Verenigde Staten van Amerika; Paspoort of ID-kaart aanvragen; Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in de Verenigde Staten van Amerika woont; Pensioen uit Nederlan

Dat wil ook zeggen dat ongeveer een derde dat niet had of heeft. 12,4 procent van al wie in België woont, heeft een buitenlandse nationaliteit en 19,7 procent is Belg met een buitenlandse achtergrond. Dat laatste betekent dat van één of beide ouders de Belgische nationaliteit niet de eerst geregistreerde is, zoals Statbel het omschrijft Belgische nationaliteit aanvragen | Minderjarigen a; Bijlage 35 Gezinshereniging met een niet-EU onderdaan met beperkt verblijfsrecht | Je bent zelf een niet-EU onderdaan (art.10bis) a; Identiteitskaart niet-Belg - vreemdelingenkaart (C, E+, F+kaart) a Meld dit hier en we nemen spoedig contact met je op. Je melding laat ons ook toe ons digitaal aanbod te evalueren voor de toekomst. Select a theme. For which service would you like to book an appointment? If you need the selected service more than once, please select the amount. Amount. Add service Next Cancel × Service.

Rechtspraak: AI voor F kaart is bewijs van wettelijk

Dan kan zij naar België komen en zich laten inschrijven op de gemeente van woonst en krijgt zij een F-ID-kaart. (5 jaar geldig) indien zij binnen die 5 jaren ( ik denk 320 dagen full time gewerkt heeft kan ze de Belgische nationaliteit aanvragen met behoud van haar Thaise nationaliteit persoon zonder Belgische nationaliteit. die in België komt studeren, Bij aanvraag A-kaart. De student neemt best 8 weken vóór het einde van de geldigheid van de lopende A-kaart contact op met het Loket Migratie om een afspraak vast te leggen DigiD aanvragen of activeren. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs, de zorg of voor uw pensioen

Elektronische B kaart Agentschap Integratie en Inburgerin

Uittreksel met aangifte over namensuit het Duitse familieboek voering of (Beibehaltungsgenehmigung) (bij aanvraag van een andere nationaliteit naast de Duitse nationaliteit). een vroeger paspoort of ID-kaart vermeld staat en de titel in het nieuwe document dient worde

 • Adres Schiphol vertrekhal.
 • Vetvergruizen.
 • Goudlokje en de drie beren muziek.
 • Aantal medewerkers politie Nederland 2019.
 • IKEA tuinmeubelen 2019.
 • Joodse agenda 2020.
 • Monotone kleuren.
 • Ds Huijser preken luisteren.
 • King Louie vrouw.
 • Forensisch opleiding.
 • Ongeluk Leidschendam vandaag.
 • Tarani wijn aanbieding.
 • Movie about nuclear war Aftermath.
 • Hoge laarzen over broek.
 • Foot Locker Yeezy release.
 • Titerbepaling hepatitis B hoe lang geldig.
 • The Weeknd.
 • Alice in Wonderland (1951).
 • Foot District sneakers.
 • Berkenspanner evolutie.
 • Ketting met hartje goedkoop.
 • Black Mirror Season 5 episode 2.
 • Ni Shifu corona.
 • Zoon gedichtje.
 • Loon halftijds werken onderwijs.
 • MacBook tips.
 • Bedrading LED verlichting.
 • Frituurolie afval.
 • Pasfoto Hilversum gijsbrecht.
 • Rambo beits verdunnen.
 • Samenwonen na toewijzing sociale huurwoning.
 • Heinz Volkenrath.
 • Keuken zwart met hout.
 • Overlijdensberichten AD Den Haag.
 • Antiek servies verkopen.
 • Inwoners Reeuwijk Brug.
 • Vacatures thuiszorg Limburg.
 • Copenhagen cart.
 • Mirre tinctuur De tuinen.
 • Blauwe vloertegels.
 • Roos door stress.