Home

Wat valt onder privaatrecht

Het privaatrecht is het geheel van regels over de verhouding tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het staat daarmee tegenover het publiekrecht, dat de verhouding regelt van burgers tot de overheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het materiële en het formele privaatrecht Privaatrechtelijke rechtsgebieden Zoals al eerder was aangegeven is het privaatrecht van toepassing op burgers of bedrijven onderling. Het privaatrecht is dan ook meestal veel meer op de voorgrond tredend in het normale economische verkeer Privaatrecht Het geheel van rechtsregels dat de rechten van bijzondere personen en zaken in hun onderlinge verhoudingen betreft, in tegenstelling tot het publiek recht dat de Staat als zodanig betreft en de zorg voor de openbare belangen. Het privaatrecht omvat het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrech Internationaal recht is een overkoepelende term voor rechtsgebieden waarbij meerdere landen of staten betrokken zijn. Een van de rechtsgebieden die onder het internationaal recht vallen, is het internationaal privaatrecht Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, i.h.b. het personen- en familierecht en vermogensrecht. Het burgerlijk recht alsmede het arbeidsrecht , het sociaal zekerheidsrecht, het handels- en vennootschapsrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht vormen samen het materieel privaatrecht

Privaatrecht - wat is privaatrecht en waar zijn de regels

De gemeente kan privaatrechtelijke instrumenten inzetten voor de behartiging van haar taken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst of aan privaatrechtelijke handhaving. Net als in het publiekrecht moet de gemeente zich dan houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 3:14 BW) Civiel recht gaat over zaken tussen burgers onderling of tussen bedrijven. Een andere naam voor civiel recht is privaatrecht. Civiel recht gaat in als je iets huurt of koopt, bij familieproblemen, indien u bij een bedrijf gaat werken en alle andere gevallen die niets met de overheid te maken hebben Wat is bestuursrecht. Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid. Voorbeelden van bestuursrecht zijn uitkeringen, vergunningen, dwangbevel, planschade etc. Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, bezwaar gemaakt heeft en dat is afgewezen, kunt u een beroep doen bij de bestuursrechter

De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is per 1 juli 2012 ingegaan. Hiermee heeft het zogenaamde bestuursrecht zijn intrede gedaan in de wereld van de schuldhulpverlening. Voorheen werd deze hulpverlening vooral gezien als een privaatrechtelijke aangelegenheid (de rechtspraak die beschrijft hoe burgers en bedrijven met elkaar moeten omgaan) In onze huidige samenleving is het privaatrecht een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. Het regelt onder meer onderwerpen, als het kopen van een auto, het huwelijk, de echtscheiding, het omgangsrecht van de zaaddonor met zijn kind

Rechtsgebieden Wet & Rech

Privaatrecht Het privaatrecht regelt de onderlinge verhoudingen tussen burgers of bedrijven. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld arbeidsrecht en familierecht. Het ondernemingsrecht is een van de grootste delen van het privaatrecht. Hierin zijn alle wetten die gelden tussen bedrijven opgenomen 1.1.1 Verschil tussen publiekrecht en privaatrecht Het publiekrecht is het recht dat geldt tussen de overheid en de burger. De rechtsgebieden die onder het publiekrecht vallen zijn het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht. Bij het staatsrecht staat de organisatie van de overheid centraal en de be- voegdheden die daarbij horen De Belemmeringenwet Privaatrecht biedt ondernemers van openbare werken een wettelijk instrument dat de aanleg, instandhouding of wijziging van die openbare werken op andermans onroerende zaken mogelijk maakt. Dit instrument komt van pas als er geen overeenstemming wordt bereikt over het medegebruik van de onroerende zaken Wat is de betekenis van Privaatrecht? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 12 betekenissen van het woord Privaatrecht. Door experts geschreven Bij het privaatrecht kan men, evenals bij het publiekrecht, een onderscheid maken tussen materieel recht en formeel recht. Materieel recht geeft aan wat de inhoud is van het recht. Formeel recht geeft aan op welke wijze men het materiële privaatrecht kan verwezenlijken. Het formele privaatrecht noemt men ook wel het burgerlijk procesrecht

Privaatrecht - 12 definities - Encycl

Het privaatrecht (burgelijk recht) is Hieronder valt bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst, Onder het personen- en familierecht kunnen dus. De Grondwet bevat de basisregels waaraan moeilijk te sleutelen valt. Er gelden onder andere regels en het privaatrecht de 2 rechtsgebieden waren. Wat Vormvereisten; wat betekent schriftelijk in het privaatrecht? Vaak staat er in de wet dat iets schriftelijk moet geschieden. Waarom is dat en wat is de betekenis van 'schriftelijk' nu de wereld digitaliseert? In dit artikel wordt de betekenis van schriftelijkheid in het privaatrecht besproken, in het bijzonder met betrekking tot overeenkomsten Bij het privaatrecht staat het individueel belang centraal, waarbij de partijen bestaan uit burgers, deze partijen als gelijken tegenover elkaar staan, en het initiatief tot handhaving van het recht uitgaat van de burgers. Hierbij kan worden gedacht aan koopcontracten, huurcontracten of een testament. Erfpacht valt onder het privaatrecht

Op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) kunnen gerechtigden tot onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld eigenaren, verplicht worden om te gedogen dat op of in hun grond bepaalde 'werken' worden aangelegd. In de praktijk gaat het vrijwel altijd om kabels en leidingen die worden aangelegd door bijvoorbeeld een beheerder van een elektriciteits- of gasnetwerk.Deze verplichting noemt. Deze wet kan worden aangehaald onder den naam Belemmeringenwet Privaatrecht. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden College-aantekeningen, college 1 tm 8 - Alle modellen uit het boek Samenvatting Nederlands Recht Aantekening bestuursrecht HC1 Werkgroepen Gezondheidsrecht Burgelijk procesrecht H1 HNR begrippen Inleiding in het recht, tentamensamenvatting BEGRIPPEN. Stageverslag DEF - Cijfer: 8,5 Script College-aantekeningen, college 1-9 - Aantekeningen bij Consumenten gedrag 2, Commerciële economie rn. Op woensdag 13 december om 16:15 uur verdedigt René Hage zijn proefschrift over 'Handhaving van privaatrecht door toezichthouders' in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Zijn promotors zijn hoogleraar Jaap Hijma en Iris Houben

Wat valt onder het toepasselijk recht? Het Wetboek IPR heeft het over de vaststelling van de naam en de voornamen. Meer zegt het Wetboek IPR niet. Zo zal de vraag of het kind de naam van de vader en/of de naam van de moeder krijgt, worden beantwoord door de nationale wet van het kind Wat is privaatrecht? Het belastingrecht valt onder het publiekrecht, maar wordt soms ook onder het bestuursrecht gerekend. Lees meer over belastingrecht. Praktijkdiploma Belastingrecht. Het Praktijkdiploma Belastingrecht is een opleiding tot allround belastingassistent op gebied van OB, LB, IB en VPB Bij Privaatrecht gaat het om betrekkingen tussen burgers en bedrijven onderling. Strafrecht. Bij het Publieksrecht is altijd de overheid betrokken. Alle overheidsinstellingen vallen daaronder, dus niet alleen de grote instellingen als het kabinet of de regering. Het Strafrecht is één van de rechten die valt onder het Publiekrecht Om wat meer duidelijkheid te scheppen voor de inwoners van de lidstaten, is binnen de Europese Unie (EU) afgesproken, dat het Internationaal Privaatrecht, voor wat betreft de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen, voor een groot deel van de lidstaten binnen de EU op dezelfde wijze geregeld wordt Samenvatting Privaatrecht - Mr A Buitenkamp, Mr J C Duiven Login . Bekijk het Study Smart Pakket Wat valt onder Vermogensrecht? Goederenrecht (BW 3 en 5) en Verbintenissenrecht (BW 6 t/m 8) Wat zijn de belangrijkste beginselen van het privaatrecht

Internationaal privaatrecht: wat is het en waar bestaat

Internationaal privaatrecht heeft betrekking op conflicten tussen burgers onderling. Het internationaal familierecht valt hier dus ook onder. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een grensoverschrijdende echtscheiding. Meer over internationaal privaatrecht lees je in ons artikel Internationaal privaatrecht: wat is het en waar bestaat het. Het betreft daarbij de uitleg van het begrip 'eigendom', wat daaronder valt, de rechten en verplichtingen die daaruit volgen en wederom een aantal beperkte rechten die daarop betrekking kunnen hebben. Wij hebben dit boek van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd onder de categorie Civiel Recht. Burgerlijk Wetboek 6: Verbintenissenrecht algemee

Burgerlijk recht - Wikipedi

Het is mogelijk om voorafgaand aan de cursus een inventarisatie onder de medewerkers te houden. De inhoud van de cursus kan hierop afgestemd worden. Afhankelijk van de behoefte is het mogelijk de cursus meer op theorie, dan wel meer op oefenen te richten (maken van opgaven). De scholing kan gaan over alle onderwerpen die op schuldinfo aan bod. privaatrecht: huurwet/ recht stalling valt onder 07-02-06 14:54 Beetje kromme titel, maar ik was benieuwd waar het huren van stalling precies onder valt. Onder de huurwet (van woningen) Dit mag maximaal het aangeven percentage zijn wat door het min/cbs is vast gesteld. 1x per jaar maximaal verhogen Wat valt onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)? Lees dit artikel. De WKR en de financiële administratie en processen. Onze ervaring leert dat de WKR vaak een beperkte mate van aandacht heeft. Met name omdat de WKR niet opgenomen is, of in ieder geval niet structureel, in de administratie en de processen

Privaatrecht of publiekrecht? VN

rechtsgebieden Welke rechtsgebieden zijn er in Nederland

Servicekosten, wat valt hier onder? - Ik woon in een studentenhuis. Dit huis staat sinds een paar maanden te koop en ik ben de enige die nog in het huis woont. De relatie met de huisbaas is niet al te best om het zo maar te omschrijven. Vandaag had ik hem aan de lijn omdat mijn sleutel v.. Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling? Gefeliciteerd! U heeft de promotieknop gebruikt om het gekozen artikel te promoten. Via dit menu kunt u uw persoonlijke social media campagne instellen. Vastgoedjournaal beheert op social media de de grootste kanalen voor de Nederlandse vastgoedsector Roerende zaken behoren tot de inboedel en zijn geen eigendom van de woning, het perceel of andere aanhorigheden. Lees hier wat er wel en niet onder valt Veel ouders vragen zich af wat er exact onder de alimentatie valt. nab. De Nationale Adviesbalie. Vind de juiste juridische hulp. Bel nu direct gratis voor hulp 088-6002803. sluit Sinds 2005 jouw online juridische hulp.

Bestuursrecht Wat is het en wat valt onder dit rechtsgebied

 1. Art. 5 lid 3 Belwp - Artikel 5 lid 3 Belemmeringenwet Privaatrecht - b. indien het werk aanwezig is krachtens een beperkt recht waaraan de betrokken onroerende zaak onderworpen is of krachtens een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dat is ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van dat wetboek
 2. Deze is ook niet gemakkelijk verplaatsbaar, zonder breek en sloopwerk. Echter er kunnen ook onderdelen zijn die niet vastzitten aan de keuken, zoals een losse koelkast. Om duidelijkheid te geven wat er nu onder inboedel-of opstalverzekering valt, heeft het Verbond van verzekeraars een overzicht gepubliceerd met richtlijnen
 3. Wat valt allemaal onder loon? Alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking is loon. De bekendste vorm van loon is loon in geld. De naam waaronder loon in geld wordt verstrekt is niet van belang. Ook een vergoeding voor overwerk, een provisie en een winstuitkering vallen onder het loonbegrip
 4. Wat valt er onder een opstalverzekering? De gehele opstal van het huis. Hieronder valt het huis zelf en alles wat niet zonder sloopwerk los te krijgen is. Het gaat dan om de vaste onderdelen in het huis, zoals de badkamer, leidingen, de keuken en het toilet. Maar ook de onderdelen buitenshuis vallen onder de opstal

valt schuldhulpverlening onder privaatrecht? - GoeieVraa

Wat valt er onder beroepsziekte? Een beroepsziekte is, kort gesteld, een aandoening die het gevolg is van bepaalde werkzaamheden of arbeidsomstandigheden. Lees hier meer informati Heb je verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld om een wond te verzorgen of een injectie te geven? Dan kun je verpleging aanvragen. Wat is verpleging precies? Onder verpleging vallen medische handelingen zoals: injecties geven, bijvoorbeeld insuline spuiten een sonde of katheter verwisselen wondzorg Een zorgverlener mag anderen leren hoe ze zulke handelingen moeten uitvoeren. Dus hij Lees mee Wat valt er onder materiewetenschappelijke benadering? Psychiater gaat uit van structuren en functies van de hersenen, die objectief waarneembaar gemaakt kunnen worden met beeldvormende of neurofysiologische onderzoeksmethoden (somatische behandelmethode) Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en -ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet. Wat verandert er in 2020? Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg

Wat valt er anno 2020 onder verblijfsoverstijgende kosten voor uw kinderen? leestijd 5 minuten gepubliceerd op 01 juli 2020 Wanneer u en uw ex-partner uit elkaar gaan dan zullen de kosten voor verzorging en opvoeding van uw kinderen over u beiden verdeeld moeten worden Wat valt onder kinderalimentatie? Wanneer de hoogte van de kinderalimentatie is afgesproken, zij het door jullie zelf of door de rechter, horen alle kosten gedekt te zijn voor het kind. Denk hierbij niet alleen aan kleding en luiers, maar ook aan eten en drinken, kinderopvang, zwemles, naschoolse activiteiten en meer Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa's maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken Dit valt onder je opstal. Onder opstal valt je huis zelf en wat aan je huis vastzit. Bijvoorbeeld de tuin, sloten op de deuren en de waterleidingen. Deze onderdelen zitten in of aan je huis vast en kan je niet verhuizen. De opstalverzekering dekt dus schade aan je woning zelf. Bijzondere gevalle

Re: wat valt er onder groot onderhoud van een huis ? Geplaatst: 03-04-10 15:27 Gevel Casco Buiten schilderen Kozijnen Dak Gevel, casco en dak zijn meestal de hoogste kosten posten. Deze worden dan vaker ook gespreidt/gefaseerd. Om te voorkomen dat er pieken in de MJOB komen WAT VALT ONDER MEDISCHE NOODZAAK? Wat mag de pedicure doen en wat mag de medisch Peficure doen? BERICHT VAN PROVOET:..

Privaatrecht - Wetenschappelijke afdelingen - Faculteit

Wat valt er onder arbeidsrecht? Het arbeidsrecht bestaat in principe uit een heleboel wetten en regels, uiteindelijk komt het er echter op neer dat zowel de werknemer als werkgever wettelijk verplicht zijn om zich aan de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken te houden. Mocht één partij zich hier niet aan houden kan de andere partij [ Wat valt er precies onder huurdersonderhoud. De huurder heeft verzorgingsplicht De wet zegt dat de huurder de woning moet verzorgen als een 'goed huurder'. Daaronder valt ook het uitvoeren van kleine reparaties. En alles wat hij door eigen schuld kapot maakt, moet hij ook weer (laten) maken. Goed. Onder de benaming metaal valt ook een mix van metalen en niet-metalen zoals koper, zink en aluminium. Afval afkomstig uit uw huishouden welke aluminium bevat worden huis-aan-huis ingezameld via de PMD-container of plastic zakken (inzamelmiddel is per gemeente verschillend) Het is voor het eerst dat er zon groot onderzoek is gedaan naar wat we onder de Nederlandse identiteit verstaan. Luister nu. Nieuwsradio. Nieuws. Programma's De begeleiding valt dan onder de Wlz. Voor personen die aanspraak maken op de Wlz, geldt dat het volledige zorgpakket Wlz, naast verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en vervoer naar dagbesteding en dagbehandeling, ook uit begeleiding bestaat

Publiekrecht - Wikipedi

Verschil tussen publiek en privaatrecht Verschil tussen 202

Het kan zijn dat de bank onder een buitenlands DGS valt. Bank onder een buitenlands DGS. Buitenlandse banken hebben vaak een vergunning van de toezichthouder uit het land van herkomst. Zij vallen dan onder het Depositogarantiestelsel van dat land. Tip: vraag dit altijd na bij de bank. Wat te doen als een bank failliet gaat De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) roept de vraag op welke gegevens nu wel en niet onder deze wetgeving vallen. De regels en verplichtingen van de AVG zijn immers van toepassing op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Lees hier wat dat precies betekent voor de gegevens die u in huis heeft

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa's maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken Wie valt er onder social return? De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor social return Bekijk hier wat allemaal onder een inboedelverzekering valt. Je spullen, meubels, bril, telefoon en laptop zijn gedekt Oud papier en karton is eigenlijk erg makkelijk in te zamelen maar wat valt er eigenlijk allemaal onder papier en karton Restafval: wat valt er wel onder en wat niet? Niet al het afval kan gescheiden worden. Dit afval verzamelen we meestal in de afvalemmer in de keuken, waarna het in een vuilniszak verplaatst wordt naar de grijze vuilnisbak. Het is beter voor het milieu en voordeliger om restafval te beperken

Rechtsgebieden - Yildirim Juridisch advie

Onder de WKR mag u maximaal 1,2% van de totale fiscale - Deel van reiskostenvergoeding dat boven de €0,19 per kilometer valt (€5.000 - €1.200). Over deze €3.800 moet 80% eindheffing worden afgedragen, wat neer komt op €3.040 (0,80 x €3.800). De eindheffing moet uiterlijk de 1e aangifte loonheffingen van het volgende jaar. Niet alle tegoeden vallen onder het DGS. Ook het soort rekening dat u heeft, is van invloed. Wilt u weten of uw bank onder het garantiestelsel valt? Kijk dan in het Register Depositogarantiestelsel. Meer informatie: Het Depositogarantiestelsel: hoe het werkt; Register Depositogarantiestelse Maar wat valt er dan niet onder je opstalverzekering? Alles wat dus niet vast zit aan je huis. Als ezelsbruggetje kun je bijvoorbeeld denken aan alles wat je meeneemt als je gaat verhuizen. Dus: een losliggende laminaatvloer, meubels en accessoires. Al deze zaken vallen onder je inboedelverzekering. Wat is nooit verzekerd

Wat vergoedt de zorgverzekering bij revalidatie? 18 december 2018 Koen Kuijper 5 reacties . Na ziekte of een ongeval start in veel gevallen het revalidatietraject. Er zijn verschillende revalidatievormen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist Internationaal privaatrecht - Werkgroep uitwerkingen - Week 1 Internationaal privaatrecht - Werkgroep uitwerkingen tussen consument en andere persoon die handelt in uitoefening van zijn bedrijf. Dat is hier niet het geval. Dus het valt niet onder 6 Rome II Met de rechtskeuze kunnen partijen dus niet alles doen wat ze willen. Is artikel. Wat valt er onder het kort vreemd vermogen? Er zijn best veel posten die je onder kort vreemd vermogen kunt scharen. Wat bij iedere ondernemer op de balans zal staan zijn crediteuren, dus de facturen van je leveranciers. Maar ook bankschulden en belastingen die je op korte termijn moet betalen

Wat is publiekrecht? Debesteadvocaa

Het is van belang om te onderzoeken wat het beleid is van de gemeente om argumenten te kunnen bedenken welke u kunt gebruiken om de gemeente over de streep te trekken. Meer het toepassen van de kruimelregeling kunt u hier lezen. Al met al is het heel nuttig om te onderzoeken of uw bouwplan onder de Kruimelregeling valt Wat valt er niet onder de garantie van je telefoon? Gaat je telefoon binnen twee jaar stuk? Dan heb je niet altijd recht op reparatie onder de garantievoorwaarden. Laat je bijvoorbeeld de telefoon in het water vallen terwijl 'ie niet waterdicht is? Waterschade valt dan niet onder de garantievoorwaarden. De reparatie wordt dan niet vergoed Onder lamponderhoud valt: vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters en repareren van kapjes en schakelaars. De kosten voor het vervangen van armaturen, het vernieuwen van installaties, de reparaties aan installaties en de reparaties aan beschadigde lampen veroorzaakt door vandalisme, zijn voor rekening van de verhuurder Ongevallendekking Wat valt er onder de ongevallendekking reisverzekering? Wanneer je een kort- of doorlopende reisverzekering afsluit, kom je waarschijnlijk ook de term ongevallendekking tegen. Als je hiervoor kiest, keert de reisverzekering een bedrag uit als je tijdens de vakantie door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt

Wat is belastingrecht? - Praktijkdiploma Belastingrech

Niet alles valt onder gemeenschap van goederen Een huwelijk wordt gesloten in gemeenschap van goederen, tenzij de partners voor het sluiten van het huwelijk, huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken. Echter niet alle goederen vallen binnen de gemeenschap Bij het uitvoeren van uw loonbeslag houdt de deurwaarder rekening met verschillende soorten inkomsten. Vaak is het salaris het hoofdinkomen. Maar welk deel van het geld dat u maandelijks van uw werkgever krijgt valt onder het loonbeslag? Verschillende inkomsten, verschillende regels. Er bestaan veel verschillende soorten inkomsten Wat valt onder opstalverzekering? Een opstalverzekering valt onder de brandverzekeringen. Een brandverzekering kent verschillende dekkingscategorieën. In volgorde van uitgebreidheid zijn dit: de kale branddekking, de uitgebreide gevaren verzekering (UGV), de extra uitgebreide gevaren verzekering (UGV+) en de all risk verzekering De wet maakt onderscheid tussen 'algemene paramedische zorg' en 'specifieke paramedische zorg'. Alleen specifieke paramedische zorg valt onder de Wlz. De vraag is dus wat specifieke paramedische zorg inhoudt. Dit staat beschreven in het standpunt 'Paramedische zorg in de Wlz'. Lees meer op de pagina 'Behandeling (Wlz)' Wat is inboedel /opstal? Eigen haard is goud waard. U wilt dus een goede Woonverzekering met een ruime dekking. Maar wat valt er nu eigenlijk onder de inboedel en wat onder de opstal van uw woning? We zetten een aantal twijfelgevallen voor u op een rij

Artikel 1:88 lid 5 BW: wat valt onder normale uitoefeningKeuren valbeveiligingRondreis door SloveniëVideo's - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROSNEN 2748 - Wikipedia

Wat valt er onder het eigen risico zorgverzekering? Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Denk aan een ziekenhuisopname, sommige hulpmiddelen en medicijnen. Vaak zijn de kosten van een ziekenhuisbehandelingen lager dan het eigen risico Wie gebruikmaakt van zorg, moet in de meeste gevallen de eerste rekeningen zelf betalen door het wettelijk verplichte eigen risico.In 2017 bedraagt dit €385, maar in ruil voor een premieverlaging kun je dit ophogen. Uit onderzoek van zorgverzekeraar VGZ en TNS Nipo blijkt echter dat een op de vijf mensen zorg mijdt vanwege vermeende hoge kosten Wat valt er precies onder de Glasverzekering? Terug. Heeft u voor uw woonhuis extra gekozen voor de dekking Glas? Al het glas wat bij uw woonhuis hoort en daglicht doorlaat is dan goed verzekerd en er is ook dekking voor schade aan bijzonder glas zoals glas in lood. Meer weten Wat valt er onder de inboedel en wat onder de opstal? Alles wat nagelvast verbonden zit aan een woning en niet-verhuisbaar is, valt onder de opstalverzekering.Een garage, zonnepanelen en keukenkastjes bijvoorbeeld. Alles wat hierbuiten valt en je dus mee kunt verhuizen, valt onder de inboedelverzekering.Het gaat hierbij dus om meubels, kleding en computers Wat valt onder auteursrecht? Het auteursrecht is het bekendste intellectueel eigendomsrecht en beschermt werken van letterkunde, wetenschap en kunst. Auteursrecht ontstaat op alle 'werken van letterkunde, wetenschap en kunst'. Een aantal voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn Wat valt onder inboedelverzekering is voor jou geen onbeantwoorde vraag meer. Bekijk onze verzekeringen daarom vandaag nog online en sluit je ideale pakket af. Sieraden zijn verzekerd tot €6000,- en je betaalt €0,- eigen risico, ook bij stormschade

 • 3d printer goedkoop.
 • Sub Rogue rotation.
 • Acupunctuur Amsterdam Centrum.
 • Zwart horloge dames.
 • Hoge koorts volwassenen gevaarlijk.
 • Vijverplanten in mand.
 • De Stad Nijkerk niet ontvangen.
 • Britney Spears 2000.
 • Luxe villa huren met privé zwembad.
 • Hoe lang blijven facings zitten.
 • Alocasia Black Magic.
 • Abstract redeneervermogen.
 • Vijverplanten in mand.
 • Tijm fijnhakken.
 • Mooiste terpdorpen Friesland.
 • Slijmbeursontsteking achillespees.
 • Huwelijksplanner vacature.
 • Verjaardagskroon Sjabloon.
 • Diepe krassen verwijderen auto.
 • Thule dakkoffer huren.
 • Bridget Jones films.
 • Vellingdelen wit.
 • Oefeningen Engels Present Simple.
 • ADER clothing.
 • Bruce Springsteen gezin.
 • Krachttraining thuis schema.
 • Quiche broccoli champignons vegetarisch.
 • Buienalarm Buienradar.
 • CM document lidgeld jeugdbeweging.
 • Are humans omnivores.
 • Santorini vulkaan strato of schild.
 • Oberlo slogan.
 • Minimale omzet BV.
 • Johan de Witt schip volgen.
 • Plattegrond ARTIS.
 • Oud Hollands snoep geschiedenis.
 • Lettertype gebruiken voor logo.
 • Miss Melody mok.
 • Aronia prunifolia.
 • BIG registratie praktijkondersteuner.
 • Kastelen Duitsland kaart.