Home

Bewaartermijn paramedische dossiers

Algemene bewaartermijn medisch dossier. Uw arts moet uw medische dossier minstens 20 jaar bewaren. Die termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier. Langer dan 20 jaar bewaren medisch dossier. Er zijn redenen waarom een medisch dossier langer bewaard mag blijven. Als een arts uw gegevens langer nodig heeft De hoofdregel is dat uw huisarts of specialist uw medisch dossier minimaal 20 jaar moet bewaren nadat uw behandeling is gestopt. Zie verder: Hoe lang blijft mijn medisch dossier bewaard

U bent verplicht om medische behandeldossiers van patiënten twintig jaar te bewaren. Die termijn gaat in op het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Dit geldt ook voor medische behandeldossiers van overleden patiënten De bewaartermijn: De algemene bewaartermijn van een dossier is twintig jaar. Dit staat in de WGBO (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek): de hulpverlener bewaart het medisch dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zovee In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren. Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren

Overzicht Bewaartermijnen Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het overzicht Bewaartermijnen van VerzuimSignaal vindt u alle dossiers die de wettelijke bewaartermijn hebben overschreden Voor de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over: de vorm waarin u de gegevens bewaart (op papier of elektronisch Het is dus belangrijk om rekening te houden met bewaartermijnen voordat u papier, of documenten, weggooit voor papiervernietiging. Want sommige documenten hebben een wettelijke bewaarverplichting. Bijvoorbeeld het personeelsdossier. Lees hier meer over de bewaartermijnen van documenten van het personeelsdossier. Download gratis de bewaartermijne

Hoe lang wordt mijn medisch dossier bewaard? Rechten van

Dossiers Veelgestelde vragen De Nederlandse orde van advocaten heeft een instructie archivering (inclusief wettelijke bewaartermijnen) opgesteld voor de omgang met documenten die u als advocaat gedurende kortere of langere tijd moet bewaren Minimale bewaartermijn Maximale bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Vastgelegd in; Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie: 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen: art. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet: Facturen i.v.m. de omzetbelasting. De bewaartermijn begint per gegeven te lopen vanaf het moment waarop dat gegeven is 'vervaardigd', dat wil zeggen een gegeven is opgenomen in het dossier. Na verloop van 15 jaar moet de arts deze gegevens vernietigen. Deze bewaartermijn en vernietigingsplicht gelden ook voor dossiers van overleden patiënten Wettelijke bewaartermijn. Op de bewaartermijn van het medisch dossier zijn wettelijke regels van toepassing. Op de website van de KNMG staan de rechten en plichten van zowel patiënt als zorgverlener uitgebreid beschreven. Hieronder hebben we een deel van die informatie alvast voor jullie bij elkaar gezet Bewaartermijn. 16 / 12 / 2020 Mag ik op verzoek van de patiënt gegevens uit het medisch dossier vernietigen bij een vermoeden van fraude? 02 / 12 / 2020 Hoe lang moet ik medische dossiers van patiënten bewaren? 08 / 03 / 2010 Vernietigen papieren dossier na opslag in elektronisch dossier? PDF. Contact. Advies voor artsen bij.

Bewaren van persoonsgegevens Autoriteit Persoonsgegeven

 1. Deze dossiers dienen veelal ter onderbouwing van de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden en bevatten diverse documenten die persoonsgegevens bevatten. Voor deze (papieren) dossiers wordt door veel kantoren veelal een bewaartermijn van zeven jaar gehanteerd. Na deze termijn worden documenten vernietigd
 2. Vernietiging binnen bewaartermijn Je kunt jouw dossier eerder laten vernietigen dan 20 jaar. Dit kan als je bijvoorbeeld niet meer aan een bepaalde behandeling herinnerd wilt worden. Houd er rekening mee dat je dan (delen van) jouw ziektegeschiedenis vernietigt. Dit kan lastig zijn bij jouw toekomstige behandelingen
 3. vorm van het dossier, papieren dossier of elektronisch. Dit advies heeft tot doel een continue toepassing van de rechten van de patiënt in de verpleegkundig, paramedisch, toevoegingen van patiënt, Belangrijk verschil tussen een patiëntendossier en het gezondheidsdossier of PHR
 4. Bewaartermijnen archieven. Bewaartermijnen kunnen kort zijn, bijvoorbeeld een paar jaar. Of langer, zoals tientallen jaren. Als de bewaartermijn voorbij is, moeten overheden de documenten vernietigen. De kosten lopen anders enorm op en wordt het steeds moeilijker de juiste informatie te vinden
 5. Vanaf 1 januari is de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier verlengd van 15 naar 20 jaar. Dat komt voort uit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), die op een aantal punten is aangepast. Start bewaartermijn na laatste wijziging Ook de aanvang van de bewaartermijn wijzigt. Voorheen liep de bewaartermijn vanaf het moment dat een eerste gegeven over d
 6. Indien de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij zijn en/of de gegevens zijn niet meer noodzakelijk, dan dienen deze gegevens vernietigd te worden. Slechts in het uitzonderlijke geval dat de persoonsgegevens bestemd zijn voor historische, statistieke of wetenschappelijke doeleinden mag u deze bewaren in een archiefdepot of op een aparte schijf opslaan
 7. Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang moet je ze in het archief houden of op je computer laten staan? En hoe zit het precies met e-mail

Medisch dossier Het medisch dossier in ziekenhuisverband moet gedurende minstens dertig jaar worden bewaard. De hoofdarts is verantwoordelijk voor de bewaring ervan (art. 25 Ziekenhuiswet en art. 6 KB 15 december 1987). Ook buiten het ziekenhuismilieu wordt een termijn van dertig jaar als bewaartermijn gehanteerd Bewaartermijn. Het dossier wordt bewaard tot 20 jaar na het einde van de behandelrelatie. Dit is wat de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voorschrijft voor alle medische dossiers. De bewaartermijn van het digitale dossier is gelijk aan die van het papieren dossier De bewaarplicht voor medische dossiers wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Verder kunnen nabestaanden voortaan onder nader omschreven voorwaarden inzage krijgen in een medisch dossier. Daar heeft de Eerste Kamer gisteren mee ingestemd Voor het bepalen van de bewaartermijn worden twee criteria gehanteerd. Zolang een medewerker in dienst is, is het voldoende om het personeelsdossier regelmatig op te schonen zodat het actueel blijft. Een waarschuwing van 10 jaar geleden heeft geen enkel toegevoegde waarde dus overzichten van vakanties, adreswijzigingen en andere verouderde overzichten kunnen in de prullenbak Overzicht van de wettelijke bewaarplicht voor alle documenten uit het personeelsdossier. Een aantal gegevens moet je zelfs gedurende 7 jaar na het einde van het dienstverband bewaren

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd Bewaartermijn. Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. Leerlingdossier Het leerlingdossier mag maximaal 2 jaar worden bewaard nadat de leerling van de school is uitgeschreven

Hoe lang moet ik medische dossiers van patiënten bewaren

Documenttypen en bewaartermijnen. In het OSIRIS studentdossier worden documenten die bij de student horen, opgeslagen. De documenten worden gedeeld met medewerkers voor zover zij geautoriseerd zijn om de documenten te zien Bewaartermijnen voor de makelaar en taxateur Juridische Dienst NVM 1 /3 De makelaar of taxateur heeft te maken met verschillende wetten die een bewaartermijn kennen. Dossiers opdrachten De overeenkomst tussen een makelaar en zijn cliënt is een overeenkomst van opdracht Hoe lang u persoonsgegevens mag bewaren verschilt per geval. U mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Tevens zijn er concrete bewaartermijnen in andere wettten waar organisaties zich aan moeten houden. Lees verder op AVG online

dossiers te bewaren tot het moment dat de minderjarigen volwassen zijn. Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf het 18e jaar. Een kortere termijn: De bewaartermijn kan alleen doorbroken worden door het vernietingsrecht van de patiënt De bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd naar 20 jaar. Bewaartermijn vangt aan op moment van sluiten dossier i.p.v. moment van vervaardiging gegevens. Hierdoor is het niet langer nodig om per onderdeel van het dossier te bezien hoe lang dit bewaard moet blijven. In de praktijk wordt vaak al uitgegaan van deze interpretatie

Tegenwoordig wordt veel gewerkt met digitale dossiers. Voor digitale databanken gelden tegenwoordig strenge regels. Zo is er onder meer een verplichting om datalekken te melden en privacy officer aan te stellen. Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de sectie Verzekeringsrecht van JPR Advocaten Wat het bewaren van persoonsgegevens van personeelsleden betreft, is de privacywet complementair met de personeelswetgeving voor overheidsdiensten. Terwijl de onderwijswetgeving doorgaans vastlegt hoe lang bepaalde documenten minimaal bewaard moeten worden, legt de privacywet in feite een maximale bewaartermijn op door te stellen dat persoonsgegevens niet langer bewaard moge

Dus bijvoorbeeld als je op je 14e een diefstal hebt gepleegd en je op je 17e een VOG aanvraagt, krijg je die gewoon. Het blijft wel op je strafblad staan totdat je 34 jaar bent (leeftijd 14 + 20 jaar bewaartermijn + eventueel de tijd dat je in de gevangenis zat). Maar het telt dus niet mee als je op je 17e een VOG aanvraagt De regelgeving over de verplichte bewaartermijnen van jeugdhulpdossiers is recent aangepast. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers staat daarbij voorop. Zo worden dossiers van de intersectorale toegangspoort, de sociale diensten jeugdrechtbank en de gemandateerde voorzieningen nu bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar. Hevel afgehandelde paperassen maandelijks over naar je bewaararchief, nadat je ze nog even op hun 'minimale bewaartermijn' hebt bekeken. En vergeet natuurlijk ook de jaarlijkse opschoonbeurt van je bewaararchief niet. Plan die nu alvast in je agenda in, zodat je wat dit betreft nooit meer achter de feiten aan zult hollen. Delen. 0 Zodra een dossier nodig is, kan dit via de software worden aangevraagd door middel van Scanning on Demand. Aanvragen is ieder moment van de dag mogelijk. Op deze manier bespaart u kosten door niet meteen alles te digitaliseren. Bij de registratie van de dossiers kan er tevens een bewaartermijn worden meegenomen De bewaartermijn van 5 jaar voor de dossiers inzake juridisch advies is afgeleid van art. 2276bis van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat advocaten 5 jaar na het beëindigen van hun taak ontlast zijn van hun beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk zijn voor de bewaring van de stukken

Wat is de bewaartermijn van dossiers en wanneer mag je een dossier vernietigen? De algemene regel is dat dossiers 20 jaar worden bewaard, of zoveel langer als nodig is voor de zorg van een goed pedagoog (art 34 NVO beroepscode). Deze bewaartermijn gaat in vanaf het jaar dat de professionele relatie is afgerond Deze bewaartermijnen gelden voor zowel uw eigen administratie als richting de dienstverlening voor uw klant. Op basis van ervaringen vanuit de praktijk wordt - waar mogelijk - een duiding gegeven hoe kan worden omgegaan met het bewaren van gegevens Voor overige documenten, zoals een beoordelingsverslag of werkgeversverklaring, geldt geen specifieke wettelijke bewaartermijn. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert daarvoor 2 jaar aan te houden. De boetes voor overtreding van de AVG zijn niet mals: 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet of € 20 miljoen, welke van de twee het hoogste is In de Nota van wijziging bij het Voorstel van wet houdende Wet cliëntenrechten zorg (WCZ) van 13 juli 2011 is de voorgestelde verlenging van bewaartermijn toch weer verkort naar 20 jaar, ook hier weer na de laatste wijziging van het dossier, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit

Dit voorstel verduidelijkt de informatieplicht van de hulpverlener in de zorg teneinde het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener te bevorderen. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd en wordt een regeling getroffen om nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers inzage te verlenen in het medisch dossier van overleden patiënten Bepalen van de bewaartermijn. Uit het juridisch kader volgt dus geen harde bewaartermijn. U mag dus de duur van een bewaartermijn zelf bepalen, tenzij uit andere bronnen een maximale bewaartermijn volgt. Bij het bepalen van een bewaartermijn dient u een belangenafweging tussen het verwerkingsdoel en een mogelijk gevolg voor de betrokkene te maken Bewaartermijn medisch dossier Gepubliceerd op: 29-04-2020 Sinds 1 januari 2020 is de bewaartermijn van medische dossiers verlengd van 15 naar 20 jaar, deze verandering heeft invloed op bewaarplicht van medische dossiers binnen de forensische geneeskunde Kortere bewaartermijn voor academische ziekenhuizen. De bewaartermijn van medische dossiers bij academische ziekenhuizen verschilt zodoende aanmerkelijk van die bij de algemene ziekenhuizen. Een veelgehoorde reden voor de termijn van 115 jaar in de selectielijst voor academische ziekenhuizen is het kunnen verrichten van wetenschappelijk onderzoek

Bewaartermijn dossiers 14-06-2017. Hoe lang moet ik een dossier bewaren? Deze vraag wordt nog weleens gesteld aan de NVLF. U leest het antwoord en een uitgebreide toelichting erop hier. Borgen goede zorgverlening. Bewaartermijnen documenten - Tuxx www.tuxx.nl Bewaartermijn. Waar de bewaartermijn vroeger het karakter had van service aan de cliënt, heeft de bewaartermijn inmiddels meer de functie van bescherming tegen te lang bewaren. Dat heeft te maken met digitalisering: door de digitalisering worden gegevens langer bewaard, omdat ze geen fysieke ruimte innemen Bewaartermijn tandheelkundig dossier. De wettelijke bewaartermijn van jouw gegevens is minimaal 15 jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen Wanneer dat het geval is zal ervoor moeten worden gezorgd dat bij het in gebruik nemen van nieuwe hard- en/of software ook de daarmee niet uitleesbare data inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit kan eisen dat de oude situatie waarin de gegevens werden bijgehouden tot het einde van de bewaartermijn in stand blijft

Wijziging WGBO: dossier bewaartermijn naar 15 jaar 11/12/2004 De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de minister Donner van Justitie en minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt gewijzigd Artikel 35 Afleggen van verantwoording Psychologen houden van hun professionele activiteiten op zodanige wijze aantekening in het dossier, dat zij in staat zijn van hun handelwijze verantwoording af te leggen. Artikel 36 Bewaartermijn van het dossier Na beëindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het dossier een jaar of zoveel langer als noodzakelijk [ De Autoriteit Persoonsgegevens denkt eraan om zorgaanbieders verplicht te stellen vijftien jaar lang de gegevens te bewaren over wie in medische dossiers heeft gekeken We geven eerst een algemeen overzicht van de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Vervolgens behandelen we de belangrijkste selectie- en waarderingsprocessen die uit de regelgeving voortvloeien. Dat doen we aan de hand van vragen De bewaartermijnen van de dossiers zijn gekoppeld aan de mogelijkheid van terugvordering. Terugvordering van WMO-geld kan alleen op basis van artikel 310 van het Burgerlijk Wetboek, de maximale termijn van terugvordering is 7 jaar

besproken hoe in diverse situaties overdracht van gegevens uit het dossier plaats moet vinden, als de werknemer overgaat naar een andere arbodienstverlener. De regels omtrent vernietiging en bewaartermijnen ten aanzien van de diverse dossieronderdelen vormen het onderwerp van hoofdstuk 6 medisch dossier bij paramedici. Bijgewerkt 22/07/2020 02:26 NM. Mag ik bij een paramedicus, zoals een diëtist, fysiotherapeut en podotherapeut, ook mijn medisch dossier inzien en een kopie van mijn medisch dossier opvragen Het NIP vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen van hoog niveau is. We hebben daarom ethische principes geformuleerd en richtlijnen vastgesteld die zijn neergelegd in de Beroepscode. De ledenraad van het NIP stelt de code vast. Deze biedt psychologen een leidraad voor het beroepsmatig handelen en is een belangrijk kwaliteitsinstrument [ Merak specialisten bekijken graag samen met u uw individuele situatie, maar hier vindt u alvast enkele richtlijnen. Alhoewel wij deze lijst met veel zorg hebben samengesteld, kan NV Merak niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of intussen gebeurde veranderingen van de wetgeving Bewaartermijn medische dossier. De enige manier om zekerheid te krijgen of de DES-moeder diethylstilbestrol (DES) voorgeschreven heeft gekregen, is via haar medisch dossier. Daarin hoort beschreven te staan welke medicijnen zij tijdens zwangerschappen toegediend heeft gekregen

Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegeven

De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4).Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoorhandboek kan u hierbij helpen ParaMedisch Centrum Stad van de Zon is verplicht om een medisch dossier van u aan te leggen en bij te houden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden 20.1 Inhoud en bewaartermijn personeelsdossie Minister Hoekstra (Financiën) wil onderzoeken of de wettelijke bewaartermijn in het kader van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (Wta) moet worden verlengd van zeven naar tien jaar. Hij schrijft dat in antwoord op vragen die de Eerste Kamer heeft gesteld bij de behandeling van het wetsvoorstel. De VVD-fractie wilde weten hoe de nieuwe verjaringstermijn van [

Wet en regelgeving - Bewaartermijnen dossiers

Hoe lang moet u uw administratie bewaren

Houd met Dossier Manager overzicht over de bewaartermijnen van verzamelde informatie. Zie in één oogopslag welke bewaartermijnen zijn verstreken en welke documenten je kunt verwijderen. Bepaal bovendien zelf de interpretatie van de wetgeving. Met Dossier Manager haal je een tijdbesparend en overzichtelijk verzuimsysteem in jouw organisatie Alle documenten op efficiënte wijze in één digitaal dossier, ongeacht hun oorspronkelijke bron of vorm: gescande papieren documenten, e-mails, PDF-bestanden, salarisslips, etc. Ieder dossier en document direct beschikbaar voor geautoriseerde medewerkers. Documenten optimaal beveiligd. Automatisch bepalen en voldoen aan bewaartermijnen Bewaartermijnen van een personeelsdossier. Er geldt geen specifieke wettelijke bewaartermijn die betrekking heeft op persoonsgegevens (in een personeelsdossier). Dat betekent dat dus dat de werkgever zelf moet bepalen hoe lang hij bepaalde persoonsgegevens bewaart Kortere bewaartermijnen afspreken. U kunt met ons afspraken maken over kortere bewaartermijnen. De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd 7 jaar bewaren

Bewaarplicht en Bewaartermijnen van Documente

Als gevolg van de WAB moet u de arbeidsovereenkomst bewaren 'bij de salarisadministratie'. Maar hoe zit het eigenlijk ook al weer met de b.. Bewaartermijn. Wanneer een werknemer uit dienst treedt kunt u niet meteen het hele dossier in de papierversnipperaar gooien. Voor verschillende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen: 7 jaar: gegevens die relevant zijn voor belastingen zoals NAW-gegevens, burgerlijke staat, indiensttredingsdatum en salarisadministratie

Bewaartermijn Personeelsdossier - Hoe lang wettelijke

Een paramedicus daarentegen mag een paramedische behandeling geven als hij of zij een paramedisch beroep heeft gestudeerd op HBO-niveau. Voorbeelden van paramedici Paramedische behandelaars zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Mensendieck en Caesartherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, orthoptisten, mondhygienisten en radiodiagnostische en -therapeutische. Bewaartermijnen. Eén van de punten die in de GDPR onduidelijk blijft is de vraag naar bewaartermijnen. Artikel 5, I,e) GDPR bepaalt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is Bewaartermijn financiële dienstverleners In het Bgfo is een termijn opgenomen gedurende welke financiële dienstverleners gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële producten De behandelaar is gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zullen wij u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden Bewaartermijn en bewaarplicht. Ieder document in een HRM-dossier kent een andere bewaartermijn. Sommige documenten moeten na een bepaalde periode direct worden vernietigd, maar andere documenten moet u juist bewaren voor een bepaalde periode. Bij Karmac kunt u per document de bewaartermijnen bepalen en beheren

Bewaartermijn loggevens zorg. Over de bewaartermijn van loggegevens in de zorg bestaat veel onduidelijkheid. Moeten deze gegevens net zo lang bewaard blijven als het medisch dossier zelf (nu doorgaans 15 jaar) of kan voor loggegevens een kortere bewaartermijn worden aangehouden Info over bewaartermijn dossiers. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Bewaren van persoonsgegevens | Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl. En of u de bewaartermijn inderdaad zo kort mogelijk houdt gelet op het doel van de verwerking. Periodieke controle Overheid komt met bewaartermijn loggegevens medische dossiers donderdag 3 januari 2019, 12:06 door Redactie , 13 reacties Laatst bijgewerkt: 03-01-2019, 14:2 Bewaartermijn gegevens personeelsdossier; Wettelijk bewijs. om de gegevens in uw dossier aan te vullen of te verbeteren of om bepaalde gegevens in een vertrouwelijk deel van uw dossier te bewaren. Wilt u stukken laten verwijderen? Dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig Het dossier is uw eigendom en zal nooit worden gedeeld met anderen zonder uw toestemming. Wanneer u geen zorg meer nodig heeft zal het dossier afgesloten worden. In Nederland geldt er een bewaarplicht van 15 jaar voor het zorgdossier Onderwerp: bewaartermijnen Regelgeving: NVAK-ass, NVAK-aav, Bta en VAO. Vraag. Voor assurance-opdrachten anders dan de wettelijke controle in de zin van de Wta moet het dossier van de assurance-opdracht worden bewaard (artikel 15, lid 4 NVAK-ass)

 • Joodse agenda 2020.
 • Lijst met gebruikersnamen en wachtwoorden.
 • Cheshire Cat smile.
 • 16e verjaardag cadeau zoon.
 • Polaroid accessoires HEMA.
 • Capture Instagram video.
 • Karbonkel trauma.
 • Geen liefde in huwelijk islam.
 • Formules cilinder.
 • Pasta boursin cuisine champignons.
 • Emslandhaus Schloss Dankern.
 • CrossFit basis oefeningen.
 • Parken in Suriname.
 • Northern Ireland capital.
 • Hotel Antwerpen Zuid.
 • Philips Hue plafondlamp aanbieding.
 • L Escala winkels.
 • Polaroid accessoires HEMA.
 • Torres del Paine beste reistijd.
 • Urticariële vasculitis zakboek.
 • Cavia dikke wang.
 • Www fundaoeffelt nl.
 • Noten bewaardoos.
 • Michelle Paver Wikipedia.
 • Multifunctionele fitnessbank.
 • Bronenosets Potyomkin.
 • Latijnse grafschriften.
 • Journey diary.
 • Lidl bier Oettinger.
 • Placenta praevia marginalis ervaringen.
 • Groeperen Word sneltoets.
 • Dong Quai dosering.
 • Valentijn Grapperhaus.
 • Bruiloftzakdoekje.
 • Concerta en autorijden.
 • Hotspot can t connect to this network.
 • Gemeente Wichelen overlijdens.
 • Ziekte van Andrews Barber.
 • Karin en Hans ten Böhmer.
 • Spiegelwet YouTube.
 • Lady Diana.