Home

CO2 equivalent koelinstallaties

Hierbij is uitgegaan van een representatieve koelinstallatie met de volgende karakterise-ring: • Koudemiddel R134a; hierbij hoort een GWP van 1300 kg CO, per kg (tijdhorizon 100 jaar). • Aandrijfvermogen 5 kW elektrisch. • Aantal vollasturen 4000 uren per jaar. • Koudemiddelinhoud M is 12,5 kg. • Systeemmassa Ms is 200 kg 2-equivalent - 1x per 6 maanden (was 30 - 300kg koudemiddel) > 500 ton CO 2-equivalent - 1x per 3 maanden, automatische lekdetectie verplicht! (was > 300kg koudemiddel) NB: als installaties een lekdetectiesysteem hebben, kan deze frequentie worden gehalveerd Het meest gunstige, veel gebruikte chemische koudemiddel (R134a), heeft een GWP van 1430 ton CO2 equivalent/jaar. De GWP van natuurlijke koudemiddelen is verwaarloosbaar klein (CO2 heeft een GWP van 1). Na ondertekening van het Montreal Protocol in 1987 is versneld ingezet op het vinden van alternatieven voor de chemische koudemiddelen

koelinstallatie met een koelmiddelinhoud vanaf 40 ton CO2-equivalent. Het CO2-equivalent van de installatie kan u gemakkelijk berekenen door het product te nemen van de totale inhoud van de koelinstallatie in kg met de GWP-waarde van het koelmiddel, en te delen door 1000. Aantal ton C02 equivalent = (kg x GWP)/100 Ton CO2-equivalent installatie = (kg x GWP) / 1000 - Kg = totale inhoud van de koelinstallatie, uitgedrukt in kilogram. - GWP (Global Warming Potential) = het indexcijfer dat aangeeft in welke mate het F-gas belastend is voor de opwarming van de aarde. Een overzicht van deze indexen vindt u door hier te klikken. Enkele voorbeelden Bij koelinstallaties worden synthetische of natuurlijke koudemiddelen als koelmedium gebruikt. In het Activiteitenbesluit zijn eisen opgenomen voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, CO 2 en koolwaterstoffen zoals propaan). Boven een bepaalde omvang is een Omgevingsvergunning milie

In het bezit van koelinstallaties? Denkt u aan 1/1/2020

Installaties met een koudemiddelinhoud < 3 kg hoefden tussen 2015 en nu nog niet op basis van CO2-equivalent gecontroleerd te worden. Per 2017 moet voor deze installaties de inhoud berekend worden in CO2-equivalent. Door een hoge GWP vallen veel koudemiddelen per 1-1-2017 als snel in een verplichte controlefrequentie (van 5 ton CO2 of meer) Voor koelinstallaties die meer dan 5 ton CO 2-equivalenten F-gassen bevatten, moet na elke bijvulling het relatief lekverlies worden berekend en genoteerd in het logboek van de installatie. Het relatief lekverlies wordt immers bekomen aan de hand van bijvullingen met koelmiddel die aan een systeem in een bepaald kalenderjaar worden toegevoegd ten opzichte van de nominale koelmiddelinhoud De CO2-equivalent is de GWP-waarde vermenigvuldigd met de hoeveelheid vloeistof uitgedrukt in kg. Voorbeeld: het GWP van vloeistof R134a = 1.430; als een circuit 5 kg vloeistof R134a bevat, komt dit overeen met 5*1.430 = 7.150 kg CO2-equivalent = 7,15 ton CO2-equivalent Bij koelinstallaties met een koudemiddelinhoud <5 ton CO2 equivalent (geen logboek verplichting) moet dit controlebewijs aan de beheerder van de installatie worden overgedragen Wanneer u gefluoreerde broeikasgassen met een WP-waarde > 2500 gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer, wees dan voorbereid op 1 januari 2020.Vanaf die datum treden bepalingen uit de F-gassenverordening in werking met een bijvulverbod voor deze F-gassen

Onderhoud en beheer koelinstallaties. Koelinstallaties moeten worden onderhouden volgens de F-gassenverordening. Voorheen heette dit de STEK-verordening. Hierbij is de CO2-equivalent maatgevend voor het soort onderhoud en de frequentie ervan Kleine milieubelastende koelinstallaties? Log bijhouden! Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de wetgeving omtrent koelinstallaties. Vanaf dan moet u ook een logboek bijhouden voor koelinstallaties met een inhoud van minder dan 3 kg, maar met 5 ton of meer CO2-equivalent aan F-gassen. In dit logboek neemt u op: - alle gegevens over de uitgevoerde. Op 1 januari 2010 is de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties in werking getreden. Deze regeling kent o.a. bepalingen voor bedrijven en personen die werkzaamheden aan stationaire en grote mobiele koelinstallaties verrichten Controle en onderhoud koelinstallatie: CO2 equivalent Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van controle en onderhoud van uw koelinstallatie. Afhankelijk van het aantal kilogram synthetisch koudemiddel dat uw installatie bevat, moest u tot nu toe uitgaan van 1 tot 4 keer onderhoud per jaar De bepalingen van de hiernavolgende paragrafen van dit artikel zijn van toepassing op koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van 3 kg of meer die gebruik maken van ozonlaagafbrekende stoffen en op koelinstallaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een nominale koelmiddelinhoud van 5 ton CO2-equivalent of meer

Veiligheidsvoorschriften voor koelinstallaties met

Door lektesten of lekdetectie van koelinstallaties worden alle mogelijke maatregelen genomen om de lekverliezen te beperken. Het relatief lekverlies (de fractie van de nominale koelmiddelinhoud die ten gevolge van lekken en andere emissies over een periode van één kalenderjaar vrijkomt) mag maximaal 5% per jaar bedragen. De berekening van dit relatief lekverlies gebeurt aan de hand van de. Eisen t.a.v. lekdichtheid van de koelinstallatie. De F-gassen verordening geeft aan wie onderhoud en reparaties moet uitvoeren en welke eisen aan deze personen en bedrijven worden gesteld. Daarnaast staan de minimale onderhoudsintervallen omschreven. Per 1-1-2015 wordt de onderhoudsinterval bepaald op basis van het CO2-equivalent Door het invoeren van de hoeveelheid koudemiddel in de 'App' geeft de APP de CO2-equivalent (in Ton) voor het gekozen koudemiddel. Dit zijn twee essentiële criteria van de nieuwe F-gassen verordening. De F-Gas Solutions APP biedt professionals informatie over het aanbod koudemiddelen op de markt en de oplossingen,. Het is daarom van belang dat koelinstallaties met synthetische koudemiddelen worden gecontroleerd op lekdichtheid. Koelinstallaties met koudemiddelen van ozonlaagafbrekende stoffen moeten ten minste eenmaal per twaalf maanden worden gecontroleerd op lekdichtheid vanaf een inhoud van 3 kilogram en koelinstallaties met koudemiddelen van fluorkoolwaterstoffen vanaf een CO2 equivalent van 5 ton

a. De datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van het type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud. Als de installatie gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel bevat, dan wordt de nominale koelmiddelinhoud zowel in metrische eenheid als in ton CO2-equivalent uitgedrukt Inhoudsopgave:1 Koeltechniek, het kringloop proces van een warmtepomp stap voor stap1.1 Samenhang tussen temperatuur, druk, volume en massa in de koelkring1.2 Natuurkundige begrippen1.3 Koudemiddel1.4 Compressor en expansieventiel1.5 Expansieorgaan / expansieventiel2 Koudemiddelen3 De praktijk3.1 Volume Koeltechniek, het kringloop proces van een warmtepomp stap voor stap Op deze pagina. PERIODIEKE INSPECTIES VOLGENS WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN Bij elke koelinstallatie moet preventief onderhoud worden uitgevoerd en moeten periodiek inspecties worden uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Technisch onderhoud om ervoor te zorgen dat de veiligheid blijft gewaarborgd en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid blijft gehandhaafd bij een optimale energieprestatie.

Technigroup : CO2 koeling en propaan koelin

 1. Koelinstallatie 5-50 ton CO2-equivalent, zonder lekdetectiesysteem 5.5.20.00 552040 1 Vdi Logboek Opgave van preventieve onderhoudswerkzaamheden, gebruikt koelmiddel, resultaten routine testen en duur niet gebruiken installatie Onderhoud Onderhoudspartij 1 keer/ jaar Normverwijzing > Luchtgekoelde condensor tbv computairs Refrio
 2. Wanneer u gefluoreerde broeikasgassen gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties, wees dan voorbereid op 1 januari 2020. Vanaf die datum treden bepalingen uit de F-gassenverordening in werking die mogelijks een impact hebben op uw koelinstallaties
 3. Op 1 januari 2020 treden voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden in werking, gericht op het gebruik van HFK's en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2500 of meer. De brancheorganisatie voor koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL) heeft in samenwerking met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de belangrijkste zaken op een rij gezet
 4. Bestaande koelinstallaties Koelmiddelen met een GWP waarde van 2500 of meer mogen niet meer bijgevuld worden als de koelmiddelinhoud van de koelinstallatie 40 ton CO2-equivalent of meer bedraagt. Het CO2-equivalent wordt berekend door de GWP waarde van het koelmiddel te vermenigvuldigen met de totale inhoud van de koelinstallatie uitgedrukt in ton
 5. Wanneer u gefluoreerde broeikasgassenmet een WP-waarde > 2500gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent of meer, wees dan voorbereid op 1 januari 2020.Vanaf die datum treden bepalingen uit de F-gassenverordening in werking met een bijvulverbod voor deze F-gassen
 6. De frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontroles wordt niet alleen meer bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie, maar ook door het CO2-equivalent van uw installatie. Een CO2-equivalent drukt de bijdrage uit aan het broeikaseffect. Dit CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders

Exploitanten van koelinstallaties met HFK vanaf 5 ton CO2-equivalent zorgen ervoor dat de koelinstallatie periodiek op lekken wordt gecontroleerd. De intervaltijd is 12 maand voor 5T , 6 maand voor 20T of 3 maand voor 500T CO2-equivalent. Er is uitstel tot 2017 voor koelinstallaties met minder dan 3Kg HFK(=hermetisch afgesloten apparatuur van 6Kg) CO2-equivalent van de totale vulling: 14,3 ton Voor deze installatie is het zeer duidelijk dat er een installatiegebonden logboek aanwezig moet zijn. De norm NBN EN 378:2016 schrijft voor dat een logboek verplicht is vanaf 3 kg totaalvolume aan koudemiddel Per 1 januari 2020 zijn voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden in werking, gericht op het gebruik van HFK's en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2.500 of meer. Heeft u vragen over deze wetgeving met betrekking tot uw koelinstallatie? Neem dan contact op met BMD Advies Per 1 januari 2020 traden voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden in werking, gericht op het gebruik van HFK's en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2500 of meer. De brancheorganisatie voor koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL) heeft in samenwerking met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de belangrijkste zaken op een rij gezet Inhoud in CO2 equivalent 56.4 ton Lekcontrole Iedere 6 maanden Compressor- / Condensor- unit(s) # 1 Fabrikant Mitsubishi Type Heavy FDC224KXE6 Bouwjaar 2013 Serienummer 64164GG11 Koudemiddel R410A GWP 2088 Nominale vulling 11.5 kg Rapport-Online koelinstallatie.

Toekomstig verbod koelinstallaties met koelmiddelen met

- 5-50 ton CO2 equivalent 1x per jaar - 50-500 ton CO2 equivalent 2x per jaar->500 ton CO2 equivalent 4x per jaar + automatische lekdetectie verplicht Dit houdt in de dat koelinstallaties met het R-404A al vanaf 1,27 kg onderhoud en logboek plichtig zijn Dit is uiteraard voor installaties met CO2-equivalent van boven de 5 ton verplicht volgens de huidige wetgeving. Condensor. Voor uw koelapparatuur en koelinstallaties is het van groot belang dat de condensor zijn warmte goed kan afvoeren. Zorg ervoor dat de luchtstroom vanuit de condensor niet wordt geblokkeerd door objecten, een muur óf stof Rapport koelinstallatie Documentnummer 2718KE-1-15-07123-2718KE-1-0002-K_1_G Naam Demo locatie 2 Adres Marineblauw 1 Postcode 2718KE Plaats Zoetermeer Datum 27 februari 2015 Status Akkoord Rapport koelinstallatie Inhoud in CO2 equivalent 56.4 ton Lekcontrole Iedere 6 maande CO2 equivalent = GWP-waarde v/h koudemiddel. (Global Warming Potential) Door de 'phase down', welke in Brussel is afgesproken middels de F-gassenverordening, mogen we in 2030 nog maar 21% van de huidige hoeveelheid aan kilo's synthetische koudemiddelen op de Europese markt brengen. Waarbij het jaar 2015 op 100% is gesteld Aan koelinstallaties worden technische eisen gesteld welke betrekking hebben op onder meer verbindingen, >500 ton CO2 equivalent - 1 keer per 6 maanden (automatische lekdetectie verplicht!). Voor meer informatie over wandkoeling of vragen kunt u bellen naar het telefoonnummer 0344-689393

Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari

2. Procedure voor het onderhouden van stationaire koelinstallaties die niet hermetisch gesloten zijn en minder dan 5 ton CO2 equivalent F-gassen bevatten, of die hermetisch gesloten zijn en minder dan 10 ton CO2 equivalent F-gassen bevatten Tijdens de onderhoud van een airco ,herstelling airco of bijvullen in je woning of kantoor worden bij een airco de filters en de verdamper gereinigd en gedesinfecteerd . Onderhoud airco, herstelling airco en bijvullen 1 NVKL Werkinstructies stationaire koelinstallaties volgens VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 NVKL, Zoetermeer maart 2017. 2 PROCEDURES VOOR INSTALLATIE, ONDERHOUD EN REPARATIE VAN STATIONAIRE KOELTECHNISCHE INSTALLATIES CONFORM VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 BEDRIJFSNAAM: Document Aantal genummerde bladzijden: Versie: Datum: Bedrijfsgegevens Certificaat nummer: Adres: Tel: Fax: Eigendom Naam. Programma Verplichtingen volgens de verordening 517/2014 A. Overzicht wetgeving Wat zegt de Europese richtlijn? Hoe werd deze vertaald in Vlaanderen? B. Praktische voorbeelden: Instructiekaart Logboek Inventarisatiefiche C. Oefeningen Hoe breng ik koelinstallaties in kaart? Hoe bereken ik het CO2-equivalent? Waar vind ik de verplichtingen die gekoppeld zijn aan deze installaties in de.

Onderhoud Goed onderhoud is belangrijk. Niet alleen om een goede werking van uw installatie te garanderen maar evengoed voor het milieu. Deskundig en regelmatig onderhoud voorkomt namelijk dat schadelijke koudemiddelen ontsnappen uit uw installatie. Keuringen en Inspecties Als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie bent u zelf verantwoordelijk voor regelmatige keuringen en inspecties. De verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing. De controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart. Tijdens deze opleiding ontdekt u op een halve dag: de verplichtingen die u moet naleven inzake de koelinstallaties. wat u mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie

Cursus F-gassen categorie II | ROVC

* Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties en warmtepompen (<5 ton CO2 equivalent) koudemiddel. De medewerker mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. De medewerker kan een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit in de warmtepomp geopend mag worden De gids voor de koelinstallatie geeft meer details over bepaalde aspecten uit de wetgeving en gaat dieper in op een aantal technische details. Classificatietool voor de koelinstallaties (rubriek 132) Bovendien stelt Leefmilieu Brussel een tool ter beschikking van het publiek om de klasse van de koelinstallaties te bepalen Deze kunnen variëren van hoge boetes tot het stilleggen van de koelinstallaties. Dit moet vaker indien de CO2 equivalent groter word. Maak nu een afspraak! Je naam (verplicht) Je e-mailadres (verplicht) Onderwerp. Je bericht. Airco Service Drunen Leliestraat 15 5151 TP Drunen tel: 06-18525835 Info@aircoservicedrunen.nl

Bepalingen voor koelinstallaties met F-gassen en/of

 1. Informatieblad L45 Regelgeving voor koelinstallaties bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 kG of meer kG koudemiddel naar 5 of meer ton CO2-equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard
 2. Behaal het STEK-certificaat met de training F-gassen Categorie 2. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld warmtepompmonteurs. Schrijf je direct in of lees meer
 3. g Potential) van een koudemiddel te vermenigvuldigen met de gebruikte hoeveelheid. Elke koelinstallatie is verplicht een kenplaat te bavatten waar deze gegevens op vermeld staan. CO2-equivalent: Aantal controles per jaar: 5 - 50 ton CO2-equivalent : 1 x per jaa
 4. stens 5 jaar Ervoor zorgen dat het logboek steeds beschikbaar gehouden wordt voor servicetechniekers en of.
 5. Onderhoud voor uw koelinstallatie. Houd uw koelinstallatie in goede staat. Preventief onderhoud waarborgt een lange levensduur en bedrijfszekerheid van uw installatie. Heeft U een klimaat- of koelinstallatie met een CO2 equivalent van meer dan 5 ton dan bent u verplicht om periodieke lekdichtheidscontroles te laten uitvoeren

Koelinstallaties: bijvulverbod voor F-gassen met hoge GWP

Onderhoud van koelinstallaties en airco's Romijnder

De GWP-waarde wordt uitgedrukt in ton CO2-equivalent. Service. AB maakt zich zorgen als het gaat om het garanderen van de continuïteit in serviceverlening aan haar klanten. Indien iedereen wacht met de vervanging of ombouw van zijn koelinstallatie komt er geen gerecycleerde R404a of R507 beschikbaar om andere installaties bij te vullen Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard Milieu-impact koelinstallaties nog vaak onderschat. Economie 7/07/2016 14:07:57. In 2015 werd bij één op de drie van de 150 gecontroleerde koelinstallaties, een relatief lekverlies vastgesteld dat de maximaal toelaatbare grens van 5% overschreed

Bent u met uw koelinstallaties en airco's in regel

 1. Koudemiddel CO2 equivalent online calculator - Snel en exceloplossing.nl. Met de koudemiddel CO2 equivalent calculator kunt u eenvoudig de CO2 equivalenten bepalen van uw koelinstallatie en de frequentie van controles bekijken. CO2-calculator: hoe synchromodaliteit uw CO2-voetafdruk www.essers.com. CO2 Calculator
 2. Enerpedia is dé agrarische energie-encyclopedie. Zoeken. Ontvang onze nieuwsbrie
 3. De meeste koelinstallaties bevatten koelmiddelen die zeer schadelijk zijn voor onze planeet. Bijvoorbeeld: 10 kg R-404 (GWP = 3922) is gelijk aan 39,22 ton CO2-equivalent. Deze hoeveelheid duidt aan in welke categorie u valt en welke verplichtingen hieraan verbonden zijn
 4. Voor industriële installaties ligt er een voorstel om installaties met een koudemiddel inhoud van 5 ton CO2 equivalent en een GWP>2.500 na 2020 te verbieden. In de praktijk komt dit neer op een verbod voor koelinstallaties met een inhoud van meer dan enkele kilo's koudemiddel zoals R404 en R507

Stationaire koeling - Kenniscentrum InfoMi

De verandering van kg koudemiddelinhoud naar ton CO2 equivalent kan ook gevolgen hebben voor de eisen aan bestaande installaties. Alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Zie voor meer informatie de factsheet F-gassenverordening van de NVKL, of neem contact op met Eugene Bras voor de gevolgen van uw installatie(s) De Solid Foil stickers worden hoofdzakelijk gebruikt om te plaatsen op machines als koelinstallaties en CV-ketels. Het doel van deze stickers is om informatie weer te geven over de installatie. Zaken die hierop vermeld moeten worden zijn o.a.: of de installatie hermetisch gesloten is, de hoeveelheid koudemiddel die de installatie bevat in kg, het GWP en de totale hoeveelheid CO2-equivalent Verplichtingen koelinstallaties EPBD = Europese Energy Performance of Buildings Directive PED = Pressure Equipment Directive F-gassen verordening . EPBD richtlijn . F-gassen verordening Keuringsfrequentie sinds 1 januari 2015 Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: • 5-50 ton CO2 equivalent - 1x per 12 maanden (was 3-30kg koudemiddel. Het gebruik van HFK-koudemiddelen is daarom via de F-gassenverordening aan banden gelegd door Europese wetgeving. Op 1 januari 2020 treden voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden in werking, gericht op het gebruik van HFK's en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2500 of meer

Ook na in gebruik name van uw klimaat- of koelinstallaties staan wij graag voor uw klaar voor het onderhouden van uw installaties en het verhelpen van eventuele storingen. Bij installaties met een CO2 equivalent > 5 ton is onderhoud en het inspecteren van installaties op lekdichtheid wettelijk verplicht conform het F-Gassen besluit - 10 ton CO2-equivalent, indien het een hermetisch gesloten systeem (**) betreft; - 5 ton CO2-equivalent, in alle andere gevallen. In het logboek moeten alle gegevens van, en interventies aan de installaties worden genoteerd en beschreven. Ook de handelingen die geen rechtstreeks verband houden met het koudemiddel De meeste koelinstallaties bevatten koelmiddelen die zeer schadelijk zijn voor onze planeet

Wat betekent de nieuwe F-gassenverordening voor het

Koudemiddel CO2 equivalent online calculator - Snel en exceloplossing.nl. De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn Voor stationaire en mobiele installaties met een koudemiddelinhoud van >5ton CO2 equivalent. - Eigenschappen van koudemiddelen - Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties - Fabricage en montage van koelinstallaties - Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregele ILT onderschept grote lading wegwerpcilinders met F-gassen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorige week- in nauwe samenwerking met de douane, Rijkswaterstaat en de Europese Commissie (OLAF) - tijdens een inspectie in de Rotterdamse haven een transport met 1.150 illegale, niet-navulbare cilinders gevuld met koudemiddelen (F-gassen) onderschept

VLAREM II; Artikel 5

HFK-terugfasering: wat staat de markt te wachten? 7 maart 2019 (artikel) De eerste belangrijke stappen in de terugfasering van F-gassen zijn gezet, maar de volgende fase in de HFK-afbouw is al in zicht.In 2021 zal het totale HFK-quotum voor de EU namelijk opnieuw fors krimpen Dit betekent een verlaging van 20% op de totale vulling van de koelinstallatie. In combinatie met de R-407F, koudemiddel met een lager GWP dan de R-404A, vermindert de exploitant zijn koolstofvoetafdruk gelieerd aan de directe uitstoot van broeikasgassen, met meer dan 140 ton CO2-equivalent per jaar Geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud van 40 ton CO2 equivalent (lees 10 kg R507A/R404A) Geldt niet voor militaire apparatuur; Geldt niet voor vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C. Verbod op het nieuw bouwen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500 vanaf 1-1-2020 . Voorvullen

Technigroup: Lektesten en lekdetectie koelinstallaties

Daikin Chemical Europe schat dat er in 2019 minimum 16,3 Mt CO2-equivalent de Europese Unie is binnengebracht. Omgezet in R134a betekent dit 633 Iso-tankcontainers van 18mt of meer dan 900.000 cilinders! maar ze verkorten ook de levensduur van de koelinstallaties.. HFK`s Gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK`s) komen vrij bij de productie van HCFK`s en het gebruik als koelmiddel in stationaire en mobiele koelinstallaties, blaasmiddel bij schuimproductie, schoonmaak- en oplosmiddel, brandblusmiddel, drijfgas en in medische toepassingen Welkom bij Oldenziel Airco Service Voor een airco, warmtepomp of bijvoorbeeld onderhoud van uw koelinstallatie. Let op!! Het plaatsten van zelf aangeschafte airco's doen wij niet

 • Mirre tinctuur De tuinen.
 • Nagel bijten afleren.
 • Dermatoloog voor honden Zuid Holland.
 • Liner Alkorplan 2000.
 • FC Midtjylland spelers.
 • Home Deco verf Action op rolgordijn.
 • Trollen werkwoord betekenis.
 • Paint dot.
 • N. ischiadicus function.
 • KULBA Rebel.
 • Rijbewijs verlengen Kampen.
 • De Lijn registreren.
 • Forensisch opleiding.
 • Beste platenspeler Kassa.
 • Stikstof voor planten maken.
 • Grote kunststof oorbellen.
 • Seatguru seat plans.
 • Paleokastritsa Hotel.
 • Neurofibromatose schwannomatose.
 • Antiek servies verkopen.
 • Cuba resort.
 • Funny spigot plugins.
 • Intersport OUTLET Roermond.
 • Rem Koolhaas vermogen.
 • Hoeveel is 20 Vadem.
 • Nederlandse moppen over Belgen.
 • Silver Surfer movie.
 • Draken knuffels.
 • Grootste zwembad Drenthe.
 • Agm scooter Marktplaats.
 • Scalpelmesjes nr 11.
 • Goed Engels leren.
 • Illuminatie achterstevoren.
 • Vliegviswinkel in Nederland.
 • Comedy channel tv gids.
 • British council reading listening.
 • Station Leidsche Rijn adres.
 • Wortels wiskunde lijst.
 • Half varken kopen Duitsland.
 • Damhert suikervrij.
 • Spray tan Waalwijk.